Произход, същност и форма на парите

парични знаци (кредитни, книжни, непълноценни метали-билонни пари), пари по сметка, електронни пари. Използването в практиката на разнообразни форми на парите - със и без собствена стойност се поражда от съществената особеност на парите (независимо от формата им) да представляват всички стоки и услуги. Продавачът на картофи, получавайки пари, знае, че е получил нещо, което е разменимо за всяка друга стока и услуга. Всички форми на парите имат едно общо качество - възприемат се като средство за покупка на стоки и услуги.


2.1. Бартерни сделки

Преди възникването на парите хората са осъществявали пряка размяна на стоки и услуги помежду си - стока срещу стока. Тази покупко-продажба се нарича бартерна размяна и се извършва без посредничеството на парите. Тя затруднява размяната на стоки и удовлятваряването на потребностите на участниците в нея по следните причини:

  • изисква двустранно съвпадение на потребностите на участниците в нея. В противен случай сделката не може да се осъществи;

  • обикновено оскъпява размяната за една от страните при размяна на неделими стоки и услуги;

  • липсва общ измерител на ценността на стоките и услугите, поради което са трудно съпоставими и съизмерими.

В условията на бартерна икономика се затруднява сравняването на цените и

преценката коя стока е по-скъпа или по-евтина. Всяка вещ има множество цени, изразени в останалите стоки, докато при използването на пари намалява броя на цените, даващи представа за ценността на различните стоки и услуги.


2.2.Обикновени стокови пари

В своята еволюция парите възникват първо като стокови пари, след което се превръщат в книжни и кредитни. Като средство за размяна те най-напред са съществували във вид на различни стоки: сол, жито, добитък, зехтин, бира, вино, злато, сребро, диаманти, цигари и др. Стоковите пари възникват на основата на бартера като форма на размяна. Развитието на стоковите пари, най-висшата степен на което е отделянето на златото от останалия стоков свят и превръщането му в пари със собствена субстанционална стойност и двойна полезност (като обикновена стока и като пари), създава възможност за възникването на кредитните и книжните пари, които нямат собствена стойност.


2.3. Метални пълноценни пари

С развитието на търговията постепенно металите изместват обикновените стоки като посредници при размяната и се превръщат в парична стока. Стойността на стоките започва да се изразява с теглото на металите, които се приемат като пари. Монетите също могат да бъдат пълноценни и непълноценни. Пълноценните пари имат своя собствена субстанционална стойност. Същинските пълноценни пари възникват след като среброто и главно златото, природните качества на които (малко тегло и делимост) ги превръща в основен паричен метал, започват да се използват като основно общоприето средство за размяна. С навлизането в обръщение на златото се въвежда и златният паричен стандарт

В условията на златно-монетния стандарт парите са се използвали под формата както на късове благородни метали с неопределена форма и съдържание, така и под формата на монети. Монетата представлява стандартизирани късове метал с определена форма и щемпел на държавата, удостоверяващ нейното тегло и проба или златно съдържание. Монетите са приемали различна форма, но с развитието на паричните системи се утвърждава постепенно кръглата им форма.


Други реферати:
Банково дело
Банково дело
Банково дело
Банково дело
Банково Дело


Изтегли рефератаБанково Дело - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия