Произход, същност и форма на парите

Пълноценни монети са правени от благороден метал и номиналната им стойност отговаря на стойностното им съдържание, определено с щемпела на държавата,

Исторически металическото парично обръщение е приемало две форми: монометалическо и биметалическо. При монометалическото обръщение монетите се правят само от един метал и това е обикновено златото. При биметалическото обръщение се използват монети, направени от два благородни метала - злато и сребро. Много трудно и за кратък период от време е съществувало биметалическото парично обръщение, поради известното обстоятелство, че парите с по-ниска стойност изместват от обръщение парите с по-висока стойност.


2.4. Парични знаци - непълноценни пари

Паричните знаци възникват като заместители (представители) на паричната стока (златото или среброто). Те се правят върху хартия, метал, магнитна лента и др.. Стойността им е много по-малка от стойността, която представляват.

В световната практика непълноценните пари са приемат следните три форми:

  • метални (билонни) монети

  • кредитни

  • книжни.

И трите форми на пари нямат своя вътрешна собствена субстанционална стойност, но независимо от това, те обслужват покупко-продажбите на стоки и услуги.

Металните непълноценните монети се правят обикновено от неблагородни метали, поради което номиналната им стойност е много по-висока от действителната им стойност.

Както кредитните, така и книжните пари са направени от хартия. В теорията се спори по същността и ролята на тези пари. Кредитните пари са възникнали в условията на златно-паричния стандарт под формата на банкноти като заместители (представители) на пълноценните пари. Тяхната представителна стойност се е определяла от държавата по законодателен път чрез представяното от тях златно съдържание. От определеното им златно съдържание се е обуславяло: първо, съотношението, в което са се разменяли свободно до Първата световна война срещу пълноценни (златни) пари, и, второ, съотношението на размяната между непълноценните пари и стоките.

Характерът на кредитните пари, възникнали в условията на златното парично обръщение, е обусловен от особеностите на това обръщение. Реална основа за възникването им всъщност е стоковият кредит и по-специално движението на търговските полици и главно менителниците. Срещу полиците, представляващи еквивалент на извършена сделка (главно продадени стоки на кредит), банките пускат пари в обръщение под формата на банкноти.

Запазването на покупателната сила на банкнотите зависи в значителна степен от обезпечението на банкнотното обръщение.

В условията на златно-монетното обръщение класическите банкноти, независимо от вида и характера на обезпечението им, са били свободно обменяеми срещу злато в съответствие с установеното по законодателен ред златно съдържание. Това именно е било бариерата срещу обезценяването им. След Първата световна война се въвежда ограничена разменяемост на банкноти срещу злато. Тази размяна (книжни долари срещу злато) се е допускала само за националните банки на развитите страни и Федералния резерв на САЩ. През 1971 г. след значителна размяна от страна на Франция на американски долари срещу злато САЩ


Други реферати:
Задача по счетоводство
Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи
Методи за оценяване на потреблението на краткотрайните активи
Обща характеристика на метода на счетоводството
Обща характеристика на предмета на счетоводството


Изтегли рефератаОбща характеристика на предмета на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия