Произход, същност и форма на парите

преустановиха и ограничената разменяемост на долари срещу злато, в резултат на което съвременните пари се демонетизираха и постепенно се преустанови определянето на златно съдържание на кредитните пари.

Книжните пари в класическия си вид възникват не толкова по повод стоковото и паричното обръщение, колкото с цел прикриване на бюджетни разходи и дефицити. По тази причина подобна емисия на парични знаци се нарича фискална. Съвременните пари, които са напълно демонетизирани се различават съществено от класическите книжни пари . Затова могат да се класифицират като кредитно-книжни пари.


3. БАЗИСНИ КРЕДИТНИ ИНСТРУМЕНТИ - ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПАРИТЕ


Преди възникването на банкнотите като заместители на златните пари са се използвали в практиката следните видове базисни кредитни инструменти: депозитни разписки на сарафите, търговски полици и чекове.

Тези инструменти се наричат базисни, защото са възникнали на основата стоковия кредит /исторически възникнала първа форма на кредит/, като негов еквивалент, и представляват основата за възникване на банковия кредит главно чрез сконтирането и ломбардирането им.

3.1. Депозитни разписки на сарафите


Депозитните разписки са първата форма на кредитен инструмент, използан като средство за обръщение. Те се създават от сарафите, които се занимават с лихварски операции и търговия с местни и чуждестранни пари. Депозитните разписки са дългови документи, удостоверяващи дълга на сарафа към притежателя на ценности и пари, депозирани при него.

Когато депозитните разписки започват да се прехвърлят от едно лице на друго лице, се превръщат в средство за обръщение и впоследствие приемат формата на търговски полици.


3.2. Търговски полици

Търговските полици (запис на заповед и менителници) възникват като представители отначало на пълноценните, а по-късно и на непълноценните пари. Те представляват еквивалент на извършена продажба на стоки на кредит, изпълняват функцията на парите “Средство за отложено плащане”. На основата на търговските полици възниква първият банков кредит, наричан сконтов кредит.

Търговската полица е еквивалент на търговския (стоковия) кредит. Тя е средство за оформяне на търговския кредит и средство за плащане, използвано от фирмите както във вътрешната, така и във външната търговия. Тя предлага редица предимства за страните в кредитните отношения и контрагентите в разплащанията. Най-същественото на тези отношения е, че те включват в себе си търговския (стоковия) кредит и по-точно представляват еквивалент на търговския кредит.

В кредитно-разплащателните отношения участват и двата вида полици: запис на заповед и менителница. Макар че тяхната роля в платежния оборот е различна, всяка една от тях е необходимо средство за уреждане на взаимоотношенията между кредиторите и длъжниците.

Обикновената полица или запис на заповед (promissory notes) изразява взаимоотношения между две страни, при които издателят се задължава сам да заплати поличната сума на падежа на посоченото в нея лице. При нея издателят и платецът е един и същ субект, поради което не може да се издава на заповедта на друго лице или да се акцептира от платеца.


Други реферати:
Главен мозък (пищов)
Вътрешна течна среда
Видове отгледни сечи
Пищови по ензимология
Предмет и задачи на цитологията. Исторически бележки. Клетъчна теории


Изтегли рефератаПредмет и задачи на цитологията. Исторически бележки. Клетъчна теории - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия