Произход, същност и форма на парите

Менителницата (bill of exchange), наричана още трата или преводна полица е основен документ при търговския кредит. Тя изразява нареждането на едно лице на друго да плати на трето или на негова заповед на посочен падеж определена парична сума. С други думи, менителницата урежда взаимоотношенията между три страни, при които издателят й няма нищо общо с платеца. В повечето случаи той е получателя на паричното задължение.

Търговските полици изпълняват значителна роля в стопанския оборот и в паричната система. Тя намира израз в следното:

1. Като кредитен инструмент създават условия за ускоряване реализацията на създадените стоки и услуги;

  1. Ускорява на тази основа движението на капитала на икономическите

агенти посредством по-бързото завършване на оборота на инвестирания капитал на фирмите;.

3. Като средство за отложено плащане чрез полиците се финансира реално стопанският живот, в това число и търговията.

  1. Полиците могат многократно да се джиросват, авалират и сконтират

през периода от акцептирането им до изплащането им на падежа. При това движение полиците многократно заместват парите в обръщение.

  1. Като платежно средство с определена форма и съдържание, ползващо се

с привилегии в съдопроизводството, се приема спокойно и със сигурност от кредиторите при плащанията. По този начин съдействат за намаляване на паричната маса в обръщение

Търговските полици, породени от търговския (стоковия) кредит представляват частни полици В резултат на сконтирането им в банките частните полици стават основа за възникване на банковия кредит и постепенно се заменят от банкови полици, наричани банкноти.


3.3. Чекът като базисен кредитен инструмент

Както физическите, така и юридическите лица могат да се разплащат помежду си за доставки, работи и услуги чрез чекове. Чрез него, както и посредством търговските полици, се е оформял дълг на едно лице към друго лице главно по повод продажба на стоки на кредит. Затова и чекът се разглежда като базисен кредитен инструмент.

Чекът представлява безусловно писмено нареждане на лице /издател/, титуляр на текущата сметка към банката за плащане към посочено в чека лице или към предявителя на чека в размер на определена сума за сметка на собствени средства или получен банков кредит. Той може да се издаде само, ако издателят (платецът) разполага със средства в банката или има предоставен кредит. В това намира израз и специфичният характер на чека, който за разлика от менителницата, не представлява понастоящем кредитен инструмент, а платежно средство

Чекът прилича на търговските полици и по това, че е възможно:

  • за отделни негови видове да се джиросват (индорсират) на трети лица,

т.е. да се използват под формата на банкноти и монети или чрез прехвърляне на средства от сметка по сметка в банката (банкова транзакция);

  • да се прави регрес и протест от бенефициента в случаите, когатo

платецът няма средства (собствени или получен кредит) за плащане по чека. За да не изгуби своето право не регрес, този факт се удостоверява по два начина: първо, чрез протест пред съда и, второ, чрез писмена декларация от платеца върху чека. За да се получи правото на регрес, чекът трябва да бъде представен в определения срок. След срока се губи това прави. Протестът и регресът се правят по процедурата, характерна за търговските полици1.


Други реферати:
Основни принципи на Мадридската спогодба
Форми на организация на бизнеса
Анализ на използването на материални ресурси и тяхното влияние върху динамиката на продукцията
Бизнес план
SWOT анализ


Изтегли рефератаSWOT анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия