Произход, същност и форма на парите

сравняват огромното количество стоки и избират желаните от тях за производство и потребление.

Тази функция е известна още под наименованито “мярка на стойността”, при която парите служат като всеобща сметна единица, измерват стойността на стоките и услугите и изразяват техните цени посредством мащаба на цените.

В съвременните условия “тъй нареченият масов навик за приемане на парите като законно платежно средство почива не толкова на правната рамка, колкото на убедеността, че с получените пари могат да се извършват нови покупки”2

Определенето на всички цени чрез съответната парична единица намалява транзакционните разходи в икономиката.


5.2.Разменно средство

Парите изпълняват функциите на посредник в обръщението. В това е същността на функцията “Разменно средство”, която е една от най-важните функции на парите. Чрез тях се премахват неудобствата на бартерните сделки и размяната на стоки срещу стоки се заменя с две самостоятелни транзакции, в които на практика парите опосредстват движението на стоките от производителите към потребителите.


5.3. Средство за натрупване

Парите са средство за натрупване, т.е. средстхво за съхранение на стойността. Чрез тях се оценяват активите и пасивите на всички стопански звена и в същото време служат за образуване на резерви от ресурси под формата на спестявания. Те се използват като форма за запазване на богатството. Макар че при инфлация, използването на парите в тази функция носи допълнителни разходи на притежателите им, поради намаляване на тяхната покупателна сила, те са необходимо условие както на юридическите, така и на физическите лица, първо, за

осигуряване на тяхната ликвидност, и, второ, за бързо и с най-малко транзакционни разходи набавяне на стоки и услуги, осигуряващи нормално производство и потребление.

Пълноценното изпълнение на тази функция от парите зависи отзапазването на покупателната им способност. Ако парите се обезценяват

натрупването на пари не се предпочита..


5 4. Средство за отложени плащания

Парите са средство за отложени плащания, т.е. използват се за погасяване на дългове. Посредством тях се завършват обикновено осъществяваните сделки на кредит. Тази функция те могат да изпълнят, ако парите запазват своята стойност и могат да се използуват като средство за отпускане на кредити. Банките при инфлация обикновено получават на падежа на кредитите суми, чиято реална стойност е по-ниска от реалната стойност на кредита към момента на предоставянето му, т.е. реализират реална загуба. Затова банките търсят начини - чрез лихвените проценти и осигурителните надбавки да намаляват инфлационната обезценка на активите си.

Парите във функцията “Средство за отложени плащания” не опосредстват покупко-продажбите, а ги завършват. Отложените плащания са свързани с кредитните отношения.


5.5. Световни пари

Парите изпълняват същите функции в международните отношения, както и в националните стопанства. Използването им извън националното стопанство зависи от международната регламентация и договореност и от правилата на


Други реферати:
Счетоводен анализ
Счетоводни сметки
Същност на банковото счетоводство
Отчитане на амортизацията на ДМА
Пищови по счетоводство


Изтегли рефератаПищови по счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия