Произход, същност и форма на парите

международните валутни системи. Сега тази материя се решава от Международния валутен фонд , Световната банка, Европейската валутна системи и други регионални валутни организации.


ОСНОВНИ ИЗВОДИ


Съвременните пари се формират в съществуващите сега форми под въздействието главно на следните четири причини:

1.Закономерностите на стоковото производство и обръщение, изискващи обособяването на всеобщия еквивалент от и в рамките на стоковия свят под формата на различни или конкретни стоки, както и на техни заместители;

2.Наличието на държава, придаваща на парите (пълноценни и непълнощенни) ролята на законно платежно средство, опосредстващо стоковите реализации;

3.Трудностите на бартерните сделки;

4.Ускоряване оборота на капитала и намаляване на разходите по паричното обръщение, както и обслужването на стоковите реализации;

Парите представляват основен икономически инструмент и заемат централно място в съвременното общество. Те са мярка за състоянието на цялата икономика и са това, което правят. Всичко, което изразяват функциите на парите, е същността на парите.

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ : парични кредитни пари, полици,чекове, всеобщ еквивалент, сконтиране, еквивалент, сконтиране, менителница,акцепт, джиро,

регрес, протест, авал, сконто.


1 Federal Reserve, Bank of Philadelfia, 1957.Други реферати:
Общуването като социален феномен
Организациите в икономическия живот на обществото
Организациите в икономическия живот на обществото
Основи на социалната работа
Основи на социологиата


Изтегли рефератаОснови на социологиата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия