Промени с метала при експлоатация. Състав на стоманите за нагревните повърхности


Промени с метала при експлоатация

Състав на стоманите за нагревните повърхности


Промени с метала при експлоатация

Състав на стоманите за нагревните повърхности

Промени с метала при експлоатация

Нагревните повърхности в един парогенератор, в зависимост от това къде са разположени по хода на димните газове, са подложени на различни, по отношение на температурата и налягането, въздействия, които в хода на експлоатацията на съответното съоръжение, водят в крайна сметка до тяхното (на нагревните повърхности) разрушаване (т.е. изчерпване на експлоатационният им ресурс). Тъй като надеждността и разполагаемостта на енергийния парогенератор зависят от надежността и разполагаемостта на съставящите ги компоненти, то изискванията към материалите, от които те са изработени са от първостепенно значение за продължителната и безаварийна работа на котела.


Кои са факторите, които формират изискванията към материалите, от които се изработват нагревните повърхности? В най-общи линии те могат да бъдат обособени в две основни групи.


Първата от тях се отнася до най-съществените технологични процеси при изработването им, а именно - заваряване и пластична деформация.


Втората група е свързана с експлоатационните условия, при които фукционират топлообменниците в пещната камера и конвективния тракт на парогенератора. Освен налягането (предимно от страна на вторичния топлоносител) най-голямо въздействие върху тяхната надеждност оказва температуратурният режим на топлоотдаващия и топлоприемащия медиуми.


Докато от страна на производсвото на топлообменниците изискванията се свеждат основно до добра заваряемост на стоманите и до голяма пластична деформация до


Други реферати:
Управление на риска
Управление на инвестициите и иновациите
Управление на човешките ресурси и европейските интеграционни процеси
Управленски функции
Планиране и прогнозиране


Изтегли рефератаПланиране и прогнозиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия