Протокол по аналагова схемотехника 2 част

3

Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Студент:

Фак N:

Специалност: Електроника

Група :  1. Задачи за изпълнение

1. Да се разучи макетът, означен с A1 и да се изследват схемите на преобра­зу­ва­тели­те на напре­жение в ток, дадени на фиг.1 и фиг. 2.

2. Да се подаде захранващо напрежение и −15V от източника на стабилно напрежение. Масата на макета означена с GND да се свърже към масата на захранващия блок.

3. За схема 1 (означена на макета) – преобразувател на напрежение в ток със заземен товар да се снеме предавателната харак­терис­тика при . За целта да се свържат накъсо букси 1 – 7, букса 2 към маса и между букси 4 и 6 да се свърже амперметър. Потенциометърът да се завърти в крайно ляво положение. По този на­чин се получава товарно съпротивление нула. От източника , да се зададат стой­ности на входното напрежение в обхвата ±12V и за всяка да се отчете из­ход­ният ток (между букси 4 и 6). Освен това за всяка стойност на да се изчисли изходният ток по формулата . Получените резултати за измерена, изчислена стойност и грешка () да се нанесат в таблица 1 и да се начер­тае графика при .


Таблица 1

UG

-12

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

12

IL,изч.
IL,изм.
δ, %

Въз основа на измерените напрежения и токове да се определят:

правата проходна проводимост (стръмност) [mA/V], като и се намерят за две съседни стойности в линейната работна област;

максималният изходен ток (изходният ток на насищане) , mA.

4. За схема 1 при зададени стойности на да се определят граничните стойности на , до които токът не се променя. За целта на входа на схемата последователно от източника се подават


Други реферати:
Материалознание 1 част
Пищови по материалознание
Пищов по материалознание
Измерване на дължини
Шлангове и всмукателни тръби към тях


Изтегли рефератаШлангове и всмукателни тръби към тях - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия