Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

Предизвикателствата пред предприемачите
  • Създаване на натиск за иновации

  • Съизмерване с най-добрите конкуренти като мотивиращ фактор

  • Включване в системи за “ранно предупреждение” на промените

  • Принос към националната конкурентноспособност

  • Селективно използване на нови технологии.

Националната конкурентноспособност не е:

  • Изобилие от природни ресурси

  • Евтина работна ръка

  • По-евтина валута

  • По-добри стимули от държавата

Националната конкурентноспособност е:

Постоянно устойчиво нарастване на производителността, изразяващо се в увеличаване на заплащането на труда и жизнения стандарт

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

www.bia-bg.com


***


Конкурентноспособността може да се определи като непрекъснато устойчиво

нарастване на производителността, водещо до увеличаване на заплатите и

подобряване на жизнения стандарт. Тя е още и ръст на дела на износа на външни

пазари. Следователно конкурентността се проявява в способността да се

издържи на изпитанието на свободните международни пазари, като в същото

време нарастват на реалните доходи.”

ОПИТ ЗА АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА

БЪЛГАРИЯ


www. ime-bg.org


***


От икономическа гледна точка, конкуренцията по своята същност е своеобразно състезание между различните стопански субекти(физически или юридически лица)за възможно най-ефективно използване на ресурсите и най-успешно организиране на стопанската дейност с цел да бъдат реализирани по големи печалби.Тя е един от мощните двигатели на стопанската дейност в процеса на производството, разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги.Конкуренцията е свързана с действия, при които стопанският субект(предприятието)се стреми чрез по-качествени и по-евтини стоки и услуги да спечели повече клиенти, да реализира по-голям стокооборот, а от там и по-


Други реферати:
Маркетинг на услуги
ТЕТЕ Лекции
Реостатни (потенциометрични) преобразуватели
Развитие на електроенергетиката и съвременни начини за пренасяне на електрическа енергия на големи разстояния
Явления и процеси, създаващи условия за електрозлополуки


Изтегли рефератаЯвления и процеси, създаващи условия за електрозлополуки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия