Проверка на приемането на стоките в търговските организации

63 – Проверка на приемането на стоките в търговските организации


Доставката на стоки включва една от основните групи операции характерни за търговските организации (на едро и дребно). В зависимост от степента на важност и мястото им в процеса на доставката тези операции може да се разглеждат като основни и допълнителни. Основните операции включват процесите на покупка и постъпления на стоките, а допълнителните (производните) – включват доставката на амбалаж, предявяването на рекламации, извършване на ремонти и операции за сметка на купувачите, изплащане на разходи свързани със стоковото обръщение. От методическа гледна точка тези операции могат да се разглеждат като отделни насоки на контрола, позволяващи да се направи преценка за законността на протичане на процесите на доставката и тяхното правилно документално оформяне.

При контрола върху доставката задължително се използва метода на документалната проверка, проучването, групировката на документи и инвентаризацията. При необходимост може да се използват методите на писмените обяснения (разпит, експертиза, лабораторен анализ)

При покупка на стоки на проверка трябва да се подложи срока за прехвърлянето на собствеността. Установяване момента на прехвърлянето на собствеността има значение за уреждане на възникналите взаимоотношения и евентуални последващи операции със стоките и появили се съдебни спорове. Проверката трябва да се извърши въз основа на сключения писмен договор или консесуалния договор между доставчик и купувач. Проверката на документалното оформяне на покупката на стоки има за цел да установи съставени ли са необходимите документи и попълнените реквизити в тях съответстват ли на тези предвидени в ЗС и ЗДДС. Основна проверка се извършва на фактурите, които са първични документи при покупката на стоки. Когато не може да се направи пълно описание на закупените стоки, проверка се извършва на съставените и прикрепени към фактурите спецификации и сертификат. Допълнителна информация на покупката на стоки може да се получи от пътните листове, товарителниците и пълномощните, издадени на името на търговския представител. Това са документи, които дават представа за източника на доставка, вида на превозените стоки и за организацията, носеща мат. отг. За стоките по време на тяхното транспортиране.

Организацията на доставките на стоки е първа операция която подлежи на проверка във връзка с увеличаването на стоковите наличности. Тя се извършва от специално създадени служби към търг. п-е, които планират и организират стоко-придвижването от контрагента до складовете и магазинната мрежа. В процеса на своята дейност тези служби могат да използват различни форми за доставка на стоките, което влияе върху нуждата от контролни процедури. Формата може да се установи, чрез проучване на документите от доставката и записванията по счет. с/ки, които се използват при различните форми на доставка. Когато тя се извършва от конкретен доставчик, проверката обхваща правилното отразяване във фактурата на всички данни за него,


Други реферати:
Управление на продажби
Търговска марка
Основни понятия в маркетинга
Същност на маркетинга
Релацията-директен маркетинг и реклама


Изтегли рефератаРелацията-директен маркетинг и реклама - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия