Психодиагностика

1. Предмет и задачи. Предмет са закономерностите на формиране и развитие на Л, като субект на възпитание и самовъзпитание, на обучение и самостоятелна работа за усвояване на умения, навици и привички.

Задачи- да се разкрие псих. Съдържание на УВП към Л; да се помогне на педагога да построи обучението и възпитанието на психол.основа. Диференцира се на ψ на обучението, като разкрива закономерностите в УВП и в УВД; изследва вниманието, чувствата, емоциите и протичането им в обучението; рационална организация на УВД; ψ проблеми в учебното и професионално ориентиране.

Връзка с други науки – с психолог. Науки; с естествени науки; с философски и социални науки; с педагогически науки. Всички те имат значение за изясняването на психо-педагогическата наука.


2. Възникване и развитие. Възн. Се свързва с периода на проникване на револ. Идеи и успехите в експер. Ψ. Тогава Русо пише Емил (за възпитанието), а Ушински поставя първообраза с „Човекът като предмет на възпитанието”. Друг период се свързва с имената на Торндайг, Бине, Цонев, Герасимов и др. В началото на 20 в. Се формира като самостоятелна наука.

Развитие – Възгледите на Виготски: 1. Същност на чов. Развитие и обществено истор. възход; 2. Функция като конструкт на Ψ на развитието; За водещото място на обучението за Ψ на разв. – Активно равнище на развитие (постигнатото Ψ разв. до момента) и Зона на близко развитие (областта, където обучаванич има нужда от помощ за решаването на задачи и проблеми).


3. Естествено-научни основи – за висшата нервна дейност. Двуяка функция на Нервната система ( обединяваща, свързваща) Нервни клетки – неврон, аксон, нежрит. Свойства на нервната тъкан- дразнимост, възбудимост, темперамент, задържане. Устройство на ЦНС (главен мозък); Периферна нервна система – мястото на анализаторите ( нервно-мозъчен апарат, гръбначен мозък, физиологичен апарат); Вегетативна Нервна система – рефлекси (условни и безусловни); Първосигнална и Второсигнална нервна система.


4. Психодиагностика – принципи: за обективност, за детерминизъм; за единство на психика и дейност; за развитието; за формиращата насоченост на изследването; за единството на психичното. Методи – експериментални (естествен експеримент, моделиращ и лабораторен); неекспериментални (самонаблюдение и наблюдение); проучване на продукти (интервю, социометрия и тестиране в образователната практика).


5.6. Дейност – тя е целенасочена и съзнателна; обществена обослувеност; потребности и мотиви; предметност на дейността (резултат); превръща човека в личност; формира познанието. Субект на Д е Л, а обекта не може да се разглежда извън субекта, те са едно цяло. Д има отражателен и познавателен х-ер; Субекта изработва опит, отношение. Д също има избирателен, емоционален и целенасочен х-ер, както и формиращ х-ер. Д на субекта има програмен, прогностичен, мотивационен, волеви х-ер и х-ер на общуване. Д на обекта има материален, оръдиен, операционален, съзидателен, исторически и социален х-ер. Структура на Д – елементарна частица е


Други реферати:
Остров Куба
Океаните в света
Пирин и Долината на река Места
Описание на град Русе
Сърбия и Черна гора


Изтегли рефератаСърбия и Черна гора - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия