Психология

1.Предмет на психологията- направления и предмет на изучаване. Структуралистичен подход и функционален подход.

Началото на психологията е свързано със създаването та първата лаборатория по психология през 1879 в лайпцигския университет от Вилхем Вунд. Той решава да изучава съдържанието структурата на съзнанието и то на научна основа. Първия психологически труд е на Аристотел „За душата”. Той поставя началото на структуралистичния подход за изучаване на съзнанието като го разбива на психологични елементи. Основен материал за съзнанието са усещанията образите и чувствата. Ролята на психологията е да даде колкото си може по детайлно описоние на тези елементи. За постигането на тази цел структуралистите прилагат метода експериментална интроспекция или изследвания описва какво чувства когато се намира в една или друга ситуация.

Направления Предмет на изучаване

Структурализъм или

Психология на съзнанието Съзнанието

Бихевиоризъм поведението

Фройдизъм несъзнаваното

Гещалтпсихология цялостната структура на психологията

Хуманистична психология личността на човека и неговата индивидуалност

Когнитивна психология Акцентира върху информационните

И познавателни процеси

През 1881 се обособява психологията на У. Джеймс или че проблема е не от какво е построено съзнанието а да се разбере неговата функция както и ролята му за съществуването на индивидите. Според Джеймс и сътрудниците му ролята на съзнанието се състои то това да се даде възможност на индивида да си приспособи към различни ситуации които възникват в живота му или да се повтаря вече изработени форми на поведение. Така се заражда функционалния подход които се представя най- общо от У. Джеймс . Той изтъква че „съзнателния живот представлява един непрекъснат поток”.

2.Бихевиористичен подход

Основната теза на бихевиористичният подход е че поведението е непосредствено действие от средата . Милър и Долар твърдят че в своята най – проста форма средата проучва условията при който се свързват ответната рекцияи съответния стимул. След като е завършено ученето , реакцията и стимула се свързват по такъв начин че появата на стимула да предизвика съответната реакция. Резултатите от научаването се свежда единствено до измененията във външното поведение и се изследват ефектите на външните събития за индивида. Има практически и физически методи за помагане на хората. При тази теоретична ориентация усилията са насочени към разкриване на особеностите и закономерностите на класическото. То е първото поколение бихевиористи. Оператното кондициониране е второто поколение , а соц. Изучаване е третото поколение.

3. Когнитивен метод

Млад подход създаден през 20 век ,едно от най- влиятелното направление в съвременната психология . Основи могат да се търсят Гещалвизма и разработките на Курт Левин. В днешна време съществуват твърде голяма разнообразие от теории и изследвания чиято пресечна точка са вътрешните познавателни процеси и процесите на преработка на информация. Тази терапия се разгръща много силно и изтласква психоанализатасмятаики че през21 век силно ще се разгърнат депресиите. Когнитивната теория не щади клиента а го кара да приеме проблемите си и с разума си да ги разреши.Кара го да върва в разума си, иска да научи човека сам да се справя със проблемите си. Характерно за нея е че се предполага че поведенито не се свежда да еговите външни наблюдаеми свойстав а предполага обяснение на ниво умствени репрезентации намерения убеждения и т.н. тази теори се занимава с това как и защо хората правят избор и вземат решения, как се структурира и съхранява информация, как се изграждат схеми понятия и др. Представителите й разбират ученето кото активен умствен процес чиито основен компонент е знанито- хората не са пасивни получатели на влияния от средата а активно преработват информация за света.Така се получават нови преживявания, натрупва се опит които води до научаване. Ученето води до придобивоне но знания а промените в знанията вадят до промени в поведението . Важен компонент на процеса е обратната връзка което дава инф. За правилността и уместността на изпълненото действие. Обратната връзка намалява неопределеността и така води до разбиране и чувство за съвършенство . Когнтивтият метод към ученето не се центрира около една унифицирана теория. Обединяващото звено е понятииният апарат и предмета на изследването.


Други реферати:
Агресивността при подрастващите
Доверието, приятелството и любовта
Възможно ли е възпитание на чувствата
Поколенията-конфликт или диалог
Емоционална материя на любовта


Изтегли рефератаЕмоционална материя на любовта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия