Психология и предмет на психологията

1.Психология и предмет на пхигологията.

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет. Просеци, чрез които човекът опознава околният свят. От изклиучително значение в този аспект е познанието на човека от човек. Възприятието на другия и чрез познанието на другият човек опознава самият себе си. Процесът на одобрение-неодобрение; съгласие или отхвърляне, човекът индиректно получава отговор на въпроса “кой съм аз?” Изгражда преценка за самия себе си. Психологията изучава и междуличностните отношения, отношенията в групата, в колектива, въпросите на груповата съвместимост и психологията на конфликтите между хората.психологията изучава и емоциите, преживяванията, чувствата на хората свързвайки ги с техния външен израз (жестове и мимики). Предмет на психологията са общо: познанията, мислите, емоциите, отношенията на човека с другите и неговите устойчиви личностни характеристики или черти на характера. ППД има за предмет психичното, душевното битие, психичните явления и отношение между изпълнителите на дейността. П-та изучава особенностите на личността на професионалиста и психологията на взаимодействието на изпълнители, а също и взаимодействието с обектите на разследване. ПП изучава и особенностите на тълпата на неформалните групи с цел насочване кам ефективна работа изправени с възникнали остри конфликти. ПП изучава въпросите на професионалния стрес на т.н. бърн аут (burn out). Пол. Психология изучава въпросите на психичната професионална пригодност. Пол. Дейност предявява високи изисквания към изпълнителя, към неговите индивидуални и личностни харакерови качества, към емоционалната усотйчивост, балансиране на индивида, към неговата мотивация за изпълнение на специфичният вид дейност. Психологията е свързана със социалната психология изучаваща закономерностите и механизмите на взаимодействие на социалните групи, изучаваща особенностите на социално психологичен климат в групата, екипа, колектива, анализираща междуличностните конфликти и начини за взаимодействие с групи целящи осъществяване на (пимер) терористична дейност. На базата на тези познания се изграждат модели за водене на преговори за освобождаване на заложници. ПП има допирни точки с психологията на личността, тъй като изучава въпросите на изграждане на личността на професионалиста със закономерностите в изграждане на професионалните личностни качества. ПП изучава процеса на портретиране на личността, портретиране на неизвестен извършител с цел до достигане на реалния. На базата на основните положения на психологията на личността, полицейската психология на социална девиантна личност и психологически портрет, профил на престъпната личност.


Други реферати:
Новомъчениците на православната църква
Религия
Активи и пасиви, приходи и разходи на предприятието
Материални запаси
Отчитане на финансовите средства


Изтегли рефератаОтчитане на финансовите средства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия