Публично стопанство и публични блага

Публично стопанство и публични блага

Съвременните национални икономики не са чисто пазарни а смесени. Това означава, че в тях действат два различни методи за разпределение и използване на оскъдните ресурси – пазарен и непазарен,. В пазарния сектор, където се произвежда и реализира основната маса от стоки и услуги, разпределението на ресурси се извършва в условията на конкуренция, чрез пазара, който определя какво, как и за кого да се и произвеждат благата и къде да се влагат ресурсите. В непазарния сектор, наречен публичен сектор или публично стопанство не се проявяват познатите форми на конкуренция и не се формират пазарни цени на благата. Публичното стопанство може да се дефинира като съвкупност от институции, организации и дейности, чрез които държавата осъществява своите административно-управленски функции и участва в икономическия и социалния живот. В това стопанство се произвеждат и разпределят блага, които задоволяват колективните потребности на населението като: националната сигурност и отбрана, вътрешния ред, държавното управление, инфраструктурата, опазване на околната среда, здравеопазване, образование, социално осигуряване и други.

Възникването и развитието на публичното стопанство е обусловено от дефекти при функционирането на пазара. Под пазарни дефекти се разбират провали, грешки, неефективност на пазарния механизъм при функционирането и използването на оскъдните ресурси. Проявата на подобни дефекти налагат необходимост от участие на държавата в икономическия и социален живот с цел коригиране и допълване на пазара. Един от най-важните пазарни дефекти е невъзможността на пазара да осигури производството и разпределението на някои блага, които служат за задоволяване на социално значими потребности на индивидите и обществото . Ако се предостави осигуряването на такива публични блага от държавата на частния сектор, това ще изисква осигуряването на възмездност и еквивалентност, т.е. частния производител ще иска да му се заплати съответното благо. Много от индивидите обаче няма да имат мотива да платят такава услуга или няма да имат такава възможност. Тъй като в много случаи такива членове на обществото не могат да бъдат изключени от потреблението, те ще изпаднат в положението на пътници ‘без билет’. Поради тази причина трябва да съществува механизъм, който да принуждава хората да участват във финансирането на производството и доставката на публични блага. Държавата, като публично тяло и нейните органи имат правото в рамките на и на основата на закони да принуждават гражданите да плащат данъци и такси от своите доходи, да осигуряване на редица колективни блага.

Пазарът не може да функционира ефективно и ако съществуват външни ефекти или така наречени екстърнали, които водят до деформация при използването на ресурсите. Както е известно използването на ресурси е свързано с разходи и ползи. . При пазарни условия стопанските субекти отчита само частните разходи и частните ползи. Често обаче, някои стопански действия пораждат външни, странични разходи и ползи, които засягат трети лица. Външните ефекти могат да бъдат отрицателни и положителни. Въздействието може да бъде отрицателно или положително, ако намалява полезността на някои потребители и фирми или им налага допълнителни разход без да са получили ползи. Пример за отрицателен външен ефект е замърсяването на околната среда. Положителни външни ефекти има тогава, когато за сметка на частни разходи се получават общи ползи. На пример ако някой построи път или направи цветна градинка пред блока. Дадените примери показват, че в случаите, в които липсва


Други реферати:
Системи за автоматизирано проектиране и производство САx системи
Същност на цифровите изображения
Текстов редактор Edit. Антивирусна защита
Техническа информатика
Характеристика на PHP


Изтегли рефератаХарактеристика на PHP - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия