Пунктуация при цитиране

Пунктуация при цитиране


!Важно е да запомните, че:

  • Цитатът се огражда в кавички (освен в някои случаи, които са посочени по-долу!)

  • Ако се изпусне някаква част от цитата, то тя се замества с многоточие, кое-то може да бъде поставено в скоби, ако пропуснатото е по-голяма синтактична цялост(изречение или строфа).

  • Когато цитираме пряка реч на герой, не се поставя началното тире в цитата.


1. На белетристично произведение:

  • Когато се цитират изречения от авторската реч, реплики на герои или вътрешен монолог на герои, цитатът се огражда в кавички, пише се двоеточие и не се отделя на нов ред.

Например: Отново чрез художествени детайли Й. Йовков постига силни внушения: „Стоят върбите, стои вадата, но воденицата я няма. Останали са само едни срутени дувари (...) посивели и сплескани като гъба.”


!!!Особеност: След затварящите кавички не се пише точка, ако изречението е завършено. Но ако изречението продължава, то след края на цитата се пише ограждаща запетая!

Например: Пейзажът внушава чувство за застой, за самота: „Стоят върбите, стои вадата, но воденицата я няма. Останали са само едни срутени дувари (...) посивели и сплескани като гъба.”, чрез което авторът откроява липсата на красота и естетика, така типични за хуманиста Йовков.  • Освен с кавички цитатът може да отдели с тирета или да се постави в скоби, т. е. да се оформи като вметнат израз.

Например:

  • Описанието на кърджалиите – „като мътен порой”, „страшно сборище”, „хора от кол и въже” – разкрива погубената им нравствена същност.

  • Описанието на кърджалиите („като мътен порой”, „страшно сборище”, „хора от кол и въже”) разкрива погубената им нравствена същност.


  • При цитиране на кратки изрази или отделни думи не се пише двоеточие и не се отделя на нов ред, но цитатът се огражда в кавички.

Например:

  • Епитетите „зъл”, „сприхав” и „алчен” характеризират природата на един сляп за ценностите човек.

  • Метафората „крило ... за всички слаби” ярко онагледява поведението на героя.
Други реферати:
Деление на двоични числа с мантиса 8-разредна и порядък 4-разреден
Дефиниране на класове.
Диаграми, Клас диаграми.
Диалогови прозорци, кутии
Дигитална конверсия


Изтегли рефератаДигитална конверсия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия