Пуризмът в българския книжовен език

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Катедра по български език

Д И С Е Р Т А Ц И О Н Н А Р А Б О Т А

на

тема:


Пуризмът в българския книжовен език

Дисертант: Научен ръководител:

доц. дфн Боян Вълчев


Други реферати:
Инвестиции в реални активи
Възможности за увеличаване на капитала на фирмата
Анализ на пазарните множители на публично предлагани компании
Българския случай на външна задлъжнялост
Валутни сделки и валутни операции на фирмата


Изтегли рефератаВалутни сделки и валутни операции на фирмата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия