Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени

Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени.


Както стана дума първоначалното оценяване на активите и пасивите в баланса става по историческа цена. В нейната същност са заложени следните изисквания:

1.) оценяването се извършва в момента на придобиване на активите, съответно на възникване на пасивите;

2.) по действащите в момента цени за тях;

3.) на основата на всички разходи, които пред-то понася, за да има актива на място и да го подготви за употреба.

Цената, която отговаря на тези изисквания е историческа цена. Това е цена, при конкретните условия на пазара на стоки и услуги към даден момент. Историческата цена има следните разновидности: цена на придобиване; производствена себестойност; справедлива цена; обменен курс на чуждестранна валута.

По цена на придобиване се отчитат активите, които са придобити чрез покупка и съответно пасивите, които са възникнали в резултат на покупката. Цената на придобиване включва разходите по закупуване и разходите по доставката. Разходите по закупуване включват покупната стойност, вносни мита и митнически такси, невъзстановими данъци и акцизите. Невъзстановим данък, в повечето случай ДДС, когато съгласно разпоредбите на закона купувачът няма право на данъчен кредит за покупката и за услугите по доставката. Невъзстановим данък може да се окаже отново ДДС за покупната цена и услугите по доставката, в случай че предприятието-купувач не е регистрирано по закона за ДДС лице. Във всички останали случаи ДДС за покупка и доставка на стоки и услуги не се включва в цената на придобиване. Ако при покупката е направена отстъпка от страна на доставчика за закупено количество или като отбив от цената отстъпката се приспада от разходите по покупката. Разходите по доставката са транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи. А когато става дума за не текущи материални активи и разходи за монтаж и пробна експлоатация разходи за демонтаж и възстановяване, възможни са и други разходи при доставката.

По отношение на тях отново се имат предвид изискванията на закона за ДДС и ако се ползва данъчен кредит за услугата то ДДС не се включва в цената на доставката. Разходите за демонтаж и възстановяване на терена при не текущите материални активи се включват в цената на придобиване по предполагаем размер с оглед текущо, на части да се включват в себестойността на продуктите и услугите през целия период на употреба на съответния актив. Това се прави с цел тези разходи да бъдат по-леко понесени от предприятието. Ако се доставя партида цената на придобиване на 1ца се определя като общата доставна стойност се раздели на количеството измерено в бройки, мерки и т.н. в партидата. Калкулирането в отчетната цена на разходите за придобиване на активите става на принципа на съпоставимост с реализираните приходи до размера на направените разходи от съответния актив. Ако напр. разходите за покупка на 10 тона брашно възлизат на 6000 лв. при употребата през отчетния период пр. на 80% от това брашно - 8000 кг - ще се включи и съответния дял от разходите за покупка и продажба в произведения продукт.

Производствената себестойност - прилага се като цена на отчитане за активи създадени от самото предприятие. Напр.: не текущи нематериални активи /бранч/, създадени в самото предприятие; не текущи материални активи, създадени по стопански начин в самото предприятие /произведената продукция, материали и собствено производство/. Включват се разходите за създаване на актива /разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, разходи за заплати, осигуровки и др. разходи с производствен характер/. Не се включват


Други реферати:
Същност и място на управлението на операциите в управлението на логистиката
Социална работа със семейство
Теория и методи на емпиричните изследвания в масовата комуникация
Туристически пазари-същност и съдържание
Съвременна система за плаващи валутни курсове


Изтегли рефератаСъвременна система за плаващи валутни курсове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия