Работа с WindowsWINDOWS XP


Windows e гра­фич­на опе­ра­ци­он­на сис­те­ма, раз­ра­бо­те­на от Microsoft.

Пър­ва вер­сия се по­я­вя­ва на па­за­ра през 1990 г. под на­и­ме­но­ва­ни­е­то Windows 3.0 и на прак­ти­ка пред­став­ля­ва гра­фич­на сре­да, ко­я­то се стар­ти­ра ка­то над­строй­ка на опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма MS DOS.

Раз­ви­ти­е­то на опе­ра­ци­он­ни­те сис­те­ми на Microsoft про­дъл­жа­ва в две ос­нов­ни нап­рав­ле­ния:

раз­ра­бот­ка на фа­ми­ли­я­та Windows 9х, пред­наз­на­че­на за до­маш­ни пот­ре­би­те­ли (Windows 95, Windows 98, Windows Me);

раз­ра­бот­ка на фа­ми­ли­я­та Windows NT, пред­наз­на­че­на за биз­нес пот­ре­би­те­ли (Windows NT, Windows 2000, Windows XP).

Windows XP по сво­я­та същ­ност пред­став­ля­ва ъп­грейд на про­дук­ти­те от две­те фа­ми­лии и се пред­ла­га в три из­да­ния: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional Edition и Windows XP 64-bit Edition. Ка­то пос­лед­на вер­сия тя съ­дър­жа ре­ди­ца новости, по-важ­ни от ко­и­то са:

по­доб­ре­ни въз­мож­нос­ти за ра­бо­та на мно­жес­тво пот­ре­би­те­ли;

ин­стру­мен­ти за ра­бо­та в Internet;

на­ли­чие на сред­ства за въз­ста­но­вя­ва­не на сис­те­ма­та;

на­ли­чие Hibernate mode и др.

Цел на обу­че­ни­е­то:

Сту­ден­ти­те да при­до­би­ят зна­ния и прак­ти­чес­ки уме­ния за пъл­но­цен­но из­пол­зва­не въз­мож­нос­ти­те как­то на са­ма­та опе­ра­ци­он­на сис­те­ма, та­ка и на при­лож­ни­те прог­ра­ми, ра­бо­те­щи под ней­но­то уп­рав­ле­ние.

Основни задачи:

  • Настройка на системните ресурси

  • Работа с файловата система

  • Използване на помощните програми
Други реферати:
Електронно правителство
Външна политика на България
Избори и избирателни системи. Основни функции на изборите в условията на плуралистична демокрация
Джовани Сартори-Теория на демокрацията
Интеграция на Балканите в епохата на глобализация


Изтегли рефератаИнтеграция на Балканите в епохата на глобализация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия