Работна заплата

Работна заплата

Работната заплата е доходът който собственикът на работната сила получава за предоставянето на труда си в производствения процес. Основните функции на работната заплата са възпроизводствена, измерително разпределителна и стимулираща. Възпроизводствената е свързана с ролята на работната заплата за възпроизводството на работната сила. Работната заплата освен това е основен източник за издръжката на семейството на работника което също е аспект на възпроизводството на работната сила. За да осъществи тази си функция обаче работната заплата трябва да е обвързана с издръжката на живот и точно в тази сфера съществува дискусия между два противоположни възгледа единия е заз изцяло либерален не регулиран пазар на труда на който единствено силите на търсене и предлагане да определят нивото на работната заплата и другият който отстоява виждането за необходимостта от административна принуда и намеса от типа например на регламентиране на минималната дневна часова или месечна работна заплата. Измерително разпределителната функция отразява възможността чрез нея да се измерят трудовите заслуги на индивидите за постигането на определени резултати. Именно тази функция е в основата на диференциацията на трудовите доходи. Тази функция обаче не се осъществява сама по себе си а зависи много от два основни фактора единия е умението на мениджмънта за управлението на човешките ресурси. А другият много важен е умението на работниците организирано или не да отстояват собствените си интереси същевремено там където е налице дискриминация по пол раса възраст тази функция не може да се прояви. Тя може да направи работната заплата действен лост в ръцете на предприемачите защото чрез нея може да се влага такъв и толква труд колкото е необходим на предприемача но тпва също зависи от умението му за управление на човешките ресурси. Същевремено нивото на работната заплата зависи не само от отчитането на тези нейни функции а също и от редица фактори като например:

  1. Търсенето и предлагането на труд

  2. Възможността за замяна на работната сила с капитал или на един вид работници с други

  3. Просперитета на конкрената фирма

  4. Конкуренцията между работодателите така и между самите работници

Работната заплата е извървяла дълъг исторически път на развитие приемайки най-различни форми основните са сделна и повременна. Сделната всъщност е работна заплата на парче една от първите и форми е свързана с т.нар. Тейлоризъм. Съвременните системи на заплащане са сложни комплексни и заемат елементи както от заплащането по време така и от заплащането на парче. При всички случаи те предполагат анализ на работното място по критериите сложност и отговорност на труда и на самите работници също по критериите сложност и отговорност на труда, но също така и резултати от труда. Съвременната организация на труда предполага


Други реферати:
Използване на тестове в машиностроителните специалности
Обработване на металите чрез пластична деформация
Методология на проектирането и автоматизирано конструиране
Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор
Измерване на налягане и скорост в поток


Изтегли рефератаИзмерване на налягане и скорост в поток - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия