Разпределение на разходите на предприятието

Разпределение на разходите на предприятието 1. Необходимост и основни понятия

  1. Необходимост от разпределението на разходите- необходимостта произтича от наличието/ образуването на косвени разходи извършвани от 2 или повече единици на разходите. Разпределението на разходите е предпоставка за:

 • Определяне на себестойността на единица продукция

 • Определяне на себестойността на единица продажби

 • Определяне на финансовия резултат от единица продажби

 • Определяне на т.нар. вътрешнозаводски/ трансферни цени

 • Планиране и контрол на разходите

 • Оценка на дейносттта на отделните звена

 • Разработване и приемане на управленски решения

основни понятия

 • разпределение на разходите- дейности насочени към определяне на частта от косвените разходи, която се отнася към съответното звено/ единица на разходите

 • единица на разходите- звено от организационно- управленската структура (цехове, отдели и др.); звено/ център от неформалната управленска структура; конкретен вид продукция

 • обект на разпределение- косвени разходи

 • база за разпределение- основата, по която разходите се отнасят към конкретните единици. Основни бази могат да бъдат човекочасове, машиночасове, площ, обем и др.

 • Разпределителе коефициент- определя се по следната формула Кр=Ркосв/ ∑Bi

 • Приспадаща се част от косвените разходи: Ркосв= Кр*Bi


 1. Етапи на процеса разпределение на разходите

  1. Определяне на Ркосв- Робщи се разделят на Рпром и Рпост, а те от своя страна се разделят на Рпреки и Ркосв и се определят общите Ркосв

  2. Разделяне на Ркосв м/у единиците на разходите

 • определяне на единиците на разходите за които ще се осъществи разделянето

 • уточняване на Ркосв, поделящи на разделяне- могат да са променливи, косвени и общи

 • избор на база за разпределяне

Разделяне на Ркосв м/у основните три звена/ единици

 • избор на метод

 • избор на база

 • извършване на разпределението

Разпределяне на Ркосв м/у продуктите

 • определяне на натурален измерител за продукцията, т.е. бр, тон, м., чифтове и т.н.


Други реферати:
Равновесие на тяло, натоварено с равнинна система сили
Фотографски процеси
Основни схеми на работа със записи, масиви и файлове
Рекурсия. Рекурсивни техники за обработка на списъци
Упражнение С++


Изтегли рефератаУпражнение С++ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия