Разпределители

Тема 1

1.а)Биват преносни и разпределителни.Разпределителните служат за пренос на ел.енергия от източниците до различни консуматори.Те обикновенно са разположени и към тях са свързани голем брой ел.проводи.Преносни(захранващи)предимно служат за пренос на ел.енергия от източниците до по-крупни консуматори.Обикновенно те са без разклонения и с относително малък брой консуматори,присъединени към тях.Една с-тема може да се разглежда и като преносна и като разпределителна.б)според този признак ел.мрежи биват отворени и затворени.Отворените са изпълняват като радиални (ф.1.) и като магистрални фи2.Магисталните се използват най-вече за захранване на н.н. и с.н.При отворените ел.проводи позволяват захранване на К от две и повече страни.Могат да бъдат просто затворени,при които всеки К може да получи захранване от две страни .Исложно затворени,състоящи се от взаимно свързани контури,което позволява захра. От повече от две страни.2.-сигурност на ел.снабдяването-качество на ел.енергия.-удобство и безопасност при експлоатация-опимални икономически показатели-възможност за разширение и усъвършенстване.3.Оцв.констр.елементи на възд.ел.провода са:проводници,мълнизащитни въжета,арматура,изолатори,стълбове.-За въз.ел.проводи В.Н.се използват голи много жични стоманено-алуминиеви проводници,вътрешните жила на които стоманени и увеличават мех.здравина на проводника.Докато външнините Аl жило осигуряват добва ел.проводимост и устойчивост на корозия.За нап. По-големи от 110 кV се използват и снопиви проводници(с/у ефекта корона)-Мълниезащитните въжета са стоманени и се монтират над фазните проводници.Служат за защита на проводниците от мълнии-Стълбовете са предназначени за осигурят необходимоте разстояния м/у проводниците,м/у провозн. И мълниезащитни въжета,от проводници ди земята и до съседните съоръжения,а също така да осигурят механичната якост на ел.провода.Според материала от който са изработени за въздушни ек.проводи се използват най-вече желязорешетъчни,а при порталните стълбове и стоманено-бетонно.Според предназначението си те биват:крайни,носещи,ъглови,транспозиционни и специални.-Фундаментите осигуряващи устойчивост на стълбовете от изтръгване от земята,наклоняване или преобръщане.-Изолаторите биват от ел.тех.порцелан,закалено стъкло или синтетчно полимерни материало.Според конст.изпълнение се подразделят на стоящи и висящи.При ел.проводи В.Н. се изпозлват висящи изолатори,които се комплектовани от отделни елементи образуващи изолаторни верига.Тя е носеща за носещите стълбове и опъваща за опъвателните,ъгловите и крайните стълбове.Предназначени са за да закрепят проводниците към стълба и съшо така да ги изолират електрически.Броят изолаторните елементи в еедна верига зависи от напр. На ел.про.и типа на стълба.-Араматуеата служи за закрепяне на изолаторите към стълбовете,проводници към излоторите като за целта се използва различни присопсобления куки,болтове,обиции др.5.а)активносъпротивление R=ч0.l (ом) R-акт.съперо.на проводника съсъ сечение s и дълижината l.l-дължината на проводника km

ч0-актовно съпе. За единица дължина на проводника при тем=о градуса ом/км...б)индуктивно съпротивление хl=x0.l(om) x0-инд.съпео. за единица дължина на про.пти о градиса. Х хl l- се поражда от птоменливото маг.поле,създадено от протичащия през проводника проемнли.ток.Колкото е по-голям маг.после потока м/у проводниците,толкова е по-голям хl:в)реактивно(капацитивна)проводимост В=в0. l в0-капацитивна проводимост за единица дължина за една фаза. в0=ω.Со-капацитет на провод.6.При протичане на ел.ток по проводника той се загрява,за което се изразходва ел.енергия.т.к. тази енергия не се използва за полезна работа тя се причислява към загубите .В ел.мрежи загубатате зависят от броя на трансформацията на енергията,от материала и сечението на проводниците,от големината на пренасяната


Други реферати:
Типове икономически системи
Същност на търговията
Плосък данък
Привлечен капитал
Фондови борси


Изтегли рефератаФондови борси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия