Развитие на българската счетоводна мисъл през периода от 1850 година до началото на 50 те години на XX век

Развитие на българската счетоводна мисъл през периода от 1850 година до началото на 50 – те години на XX век

Както вече беше посочено понятието “баланс” (означаващо равновесие, равенство, равносметка) се употребява още в първото българско ръководство по счетоводство, издадено от братята Стоян и Христо Караминкови през 1850 година в Цариград. В това ръководство не е изяснена теоретичната същност на понятието, а само се говори за една специална книга в която всеки търговец следва да изготвя месечни баланси с цел проверка на записванията по главната книга. Следователно в цитираното ръководство понятието е употребено в смисъл на проверочен баланс (оборотна ведомост) и има контролна функция по отношение на оборотите по счетоводните сметки, открити в главната книга. По отношение на значението на думата “баланс” през този период Г. Георгиев посочва, че в редки случаи тя се употребява в смисъл на остатък или салдо. Същият автор посочва, че в този смисъл понятието “баланс” се е употребявало още в средните векове. “Така например между запазените книги на генуезката банка “Св. Георги” (1408) се намират книгите Bilantum Debitorum и Bilantum Creditorum. Става въпрос за книги от които се виждат салдата по сметките на дебиторите и кредиторите.”1 Други автори посочват, че инвентарната книга служи за “преписване в нея на инвентарите (описите), които всеки търговец е длъжен да съставя при започване на търговията и после в края на всяка следваща година или най-късно в края на всяка втора година.”2 Цитираният автор дава и конкретни предписания относно начина на подреждане на имуществата и дълговете на предприятието с цел по-лесното изготвяне на равносметки. Равносметките (баланси, биланци) се разглеждат като “счетоводни сметки, които се съставят от време на време за да се представи чрез тях по-нагледно и в съкратена форма както общото състояние на търговския капитал (Равносметка относно активите и пасивите), така и следствието от търговските операции (Равносметка относно печалбите и загубите).3

Българските счетоведи от края на XIX и първата половин на XX в. отделят значително повече внимание на понятието “инвентар” отколкото на понятието “баланс.” За това до голяма степен допринасят и действащите по това време нормативни актове, регламентиращи счетоводството на предприятието. Така например стария търговски закон регламентира, че всеки търговец е длъжен, при започване търговията си, да


Други реферати:
Умората от безутешните дни и копнежът за бягство от нея в Скрити вопли на Димчо Дебелянов
Съчинение интерпретация на Тихия пролетен дъжд
Банкова дейност
Социалните и психологически измерения на трагизма в поемата Градушка от П.К.Яворов
Гордата и мъченическа смърт на Странджата (пета глава)


Изтегли рефератаГордата и мъченическа смърт на Странджата (пета глава) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия