Развитие на социалното поведение на учениците от средна училищна възраст

5 стр.

=================================================================================================

I. Механика

 1. Равномерно движение:

  1. Закон за скоростта: v=const;

  2. Закон за пътя: s=vt 1. Равнопроменливо движение:

  1. закон за скоростта:

  2. закон за пътя:

ЗАБЕЛЕЖКА: В горните формули знака “+” се отнася за равноускорително движение, а “-“ – за равнозакъснително движение.

 1. Хвърлено тяло (във всички формули надолу имаме следните означения: s0 начална координата на тялото; g – земно ускорение; v0 – начална скорост):

  1. надолу (свободно падане)

   1. без начална скорост:

    • закон за скоростта:

v=g.t

закон за пътя:

с начална скорост:

вертикално нагоре:

под ъгъл спрямо хоризонта – Това движение може да се разглежда като две праволинейни движения: равномерно движение в хоризонтално направление (ax=0), равнопроменливо движение във вертикално направление (ay = 0). Тялото се движи по парабола.


закон за скоростта:

закон за пътя:

 1. Принципи на механиката:

  1. I принцип – всяко тяло запазва състоянието си на праволинейно равномерно движение или покои, докато външно въздействие не го изведе от това му състояние;

  2. II принцип – ;

  3. III принцип – .

 2. Сила на триене – , където к – коефициент на триене, N – силата на нормалния натиск.

 3. Импулс – .

 4. Енергия:

  1. Кинетична енергия –

  2. Гравитационна потенциална енергия – , където h – височината на тялото над земната повърхност;

  3. Пълна механична енергия – E = Ek + Ep;

  4. Закон за запазване на пълната механична енергия:

   1. За затворена система в която действат само консервативни сили – Е(1) = Е(2);

   2. За всички други системи – , където А – работата на не консервативните сили.

 5. Механична работа:

  1. , където Fs – проекцията на силата действаща по направление на преместването;

  2. работа свързана с кинетичната енергия – ;

  3. работа на силата на тежестта – ;

 6. Мощност – ;

 7. Коефициент на полезно действие – , където Ап – полезната работа, А – общата работа;

 8. Закон на Нютон за гравитацията – , където m1 и m2 – масите на взаимодействащите си тела, r – разстоянието между тях,

II. Газове

 1. Изопроцеси:

  1. Изобарен процес – процес при който налягането е постоянна величина (p=const). Графично представяне:

Закон на Гей – Люсак: или

Изохорен процес – процес при който обема е постоянна величина (v=const). Графично представяне:

Закон на Шарл: или

Изотермен процес: Процес при който температурата остава постоянна величина (Т=const). Графично представяне (на фигурата).

Закон на Бойл-Мариот: или p1V1 = p2V2.

  1. Адиабатен процес: Процес при които системата не обменя топлина с околната среда. Уравнението на състоянието има следния вид:


Други реферати:
Борсови системи
Бизнесплан селски туризъм
Външна търговия на България със Западноевропейския регион
Конкуренция
Проект по свят и личност-Отваряне на фризьорски салон в ж.к. Люлин


Изтегли рефератаПроект по свят и личност-Отваряне на фризьорски салон в ж.к. Люлин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия