Развитие на устройството на образователната система в България

нуждата от създаване на системата и оперотора, който ще я използва в ежедневната си работа.

Крайните потребители могат да се разглеждат, като хора на ръководна длъжност в дадено предприятие или учреждение. В пряката си работа те трябва да вземат решения въз основа на данни, като с въвеждането на АИС ще получават повече информация, необходима за тяхната управленческа дейност.

Операторите са хората, които ежедневно работят със системата. Техните изисквания ще бъдат насочени към лесната ù експлоатация. Уменията на на това звено са от важно значение за правилното функциониране и също трябва да се вземат под внимание при проектирането.

В допълнение към тези две звена има още много други лица, които могат да се разглеждат като потребители. Такива са всички останали специалисти, чиято работа не е пряко свързана с АИС, но се предполага, че ще се налага да я използват.

Изискванията на тези три вида потребители ще бъдат доста разнородни, но трябва да се анализира възможност за удовлетворяване на по-голяма част от тях. Като резултат от анализа им се дефинира потребителски проблем, които ще лежи в основата на проектирането.

Заедно с потребителския проблем трябва да се разглежда и апаратното осигуряване – дали ще се използва съществуващо или ново оборудване. Може да се приложи метод на непрекъснатос в разработването на системата, като се предвидят възможности за доразвиване.

Програмното осигуряване включва разработването на подходящи програмни продукти или използване на съществуващи такива, които ще удовлетворят поставените изисквания към АИС.

Творчеството се основава на формирането и прилагането на целесъобразни идеи. При формирането на идеите по отношение на проектираната АИС фактически се анализира съществуващото положение и се формират чрез прогнозиране контурите на бъдещата система. Ето защо същността на проектирането на АИС може да се определи, като анализиране на действащата информационна система и синтезиране на новата автоматизирана система.

Умението да се проектира е едновременно наука и изкуство.

Като наука проектирането може да се постигне по пътя на систематични занимания, натрупване на опит и решаване на проблеми. Всяко проектиране обаче налага влагането на творчество в системата, а това граничи с изкуството.

Следователно проектирането на АИС е сложна и отговорна дейност, която за по големи обекти се характеризира и с мащабни измерения в пространството и времето. Създаването на АИС е скъпа


Други реферати:
Второто пророчество в книгата на пророк Исая
Анализ на сайта на ПИБ
Насърчаване на продажбите
Маркетингови изследвания
Маркетингови цели, програма и цени на Булта холдинг


Изтегли рефератаМаркетингови цели, програма и цени на Булта холдинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия