Речта като вид дейност

РЕЧТА КАТО ВИД ДЕЙНОСТРечевата дейност може да се разглежда като специфична форма на проява на дейността. Нейна главна особеност е, че тя е дейност на човека, която в една или друга степен е “опосредствана от знаците на езика” . (Леонтиев,1970). Обособяването на речевата дейност има своята история в лингвистиката и тя започва от разработките на Фердинант дьо Сосюр, който пръв разграничава понятията език и реч, дотогава възприемани и използвани като тъждествени. За тях в началото на нашия век съществуват различни интерпретации.

Ф. дьо Сосюр разглежда езика като система от знаци и поставя началото на науката за значението (семиология). Той противопоставя език (langue) (абстрактна индивидуална система) и езикова способност (функция на индивида). Терминът речева дейност обединява тези две категории и се противопоставя на речта (parole), която представлява индивидуален акт,реализиращ езиковата способност чрез посредничеството на езика като социална система. Ф. дьо Сосюр постулира опозицията език-езикова способност по линията социално и индивидуално, а опозицията- речева дейност-реч като потенция и реализация. (Леонтиев, 1969). Той нарича езика и речта “две съвършено различни неща.” Отличават ги няколко основни признака:

  • Езикът е чисто психическо явление, откриващо се в мозъка на всеки индивид. Речта е психофизическо действие.

  • Езикът е социално явление, а речта – индивидуално.

Речевата дейност за Иван Бодуен де Куртене обединява език и реч, А. В. Щерба я разглежда като съвкупност на процесите изразяване и разбиране, а съвременния лингвист Еухенио Косериу определя речевата дейност като специфично проявление на човешкото поведение.

Речевата дейност е цялостна единица, която има свое съдържание и структура. Характеризира се с три страни- мотивационна, целева и изпълнителна. Според Алхазишвили(1974) речевата дейност е твърде своеобразен вид човешка дейност.Своеобразието й се изразява в липсата на свой собствен мотив и заемането на такъв от другите видове дейности. Именно поради това съществуване и разбирането, че речевата дейност може да се взема в нейния относителен смисъл и да се определи като действие или операция, защото обслужва други дейности, т.е. не е самостоятелна дейност.(1)


Други реферати:
Многоклетъчни животни
На какъв език говорят деца, отгледани от диви животни
Паразитизмът като биологично явление-паразити и гостоприемници
Медицинска психология
Профил на аутрич-работник


Изтегли рефератаПрофил на аутрич-работник - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия