Реферат за Република Унгария

се падат 3000- 3500 щатски долара, което е показателно за средноразвита страна. Съотношението между отраслите на икономиката според дела им в създаването на съвкупния вътрешен продукт през 1992 г. е: индустрия и строителство -Зб %; аграрно производство - 18 %; търговия - 8 %; транспорт и съобщения - 12 %, обслужваща сфера - 26 %. Ин­тересно е да се види съотношението между различните от­расли на промишлеността. Пак по данни от 1992 г. стойност­та на произведения продукт в този сектор се разпределя по следния начин : минна и рудодобивна промишленост - 7 %; електроенергийна промишленост - 9 %; металургия - б %; машино­строене - 16 %; строителни материали - 3 %; химическа про­мишленост -24 %; лека промишленост - 12 %, хранителна промишленост - 23 %.

Изискващата-развита научна и експериментална база химическа, вкл. и фармацевтична промишленост, е осигурена с достатъчно кадри и производствен опит, а това е важна предпоставка и достатъчна гаранция за по-нататъшно развитие. Поече от половината от стойността на производството на леката промишленост се пада на текстилните и кожарските предприятия, а също и на конфекцията - все отрасли, където женският труд намира широко приложение. Още през 80-те години започва коопериране между унгарски предприятия за производство на конфекция и западни фирми, като се използва капацитетът и високата квалификация на евтината ра­ботна сила. Голямо бъдеще има и унгарската хранителна про­мишленост, особено месопреработвателната, птицекомбинатите с добив на високо качествени асортименти от пилета и пуйки.

Към промишлената ивица край Дунав освен Будапеща се отнасят и такива центрове като Естергом, Комаром, Дорог и др., където се развива минната промишленост, производството на автобуси, на изкуствени влакна, на стькло и др. На десния бряг на Дунав, в Пакш, има действуваща атомна електроцентра­ла. В централните райони на Западна Унгария - в Татабаня, Айка, Варпалота, Сейкешфехервар и други центрове са заводите за производство на изкуствени торове, на химикали за селското


Други реферати:
Характеристика на Банско, Своге и Копривщица
Тероризмът–политическо мотивирано насилие
Характеристика на Египет
Чудесата на България
Югозападен икономически район


Изтегли рефератаЮгозападен икономически район - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия