Реферат за Република Унгария

стопанство, на резервни части. Там има бази за развитие и на унгарската електроника.

Природните условия в Унгария, както отбелязахме, са подходящи за продуктивно земеделие и скотовъдство: През 1992 г. 66,6 % от цялата площ на Унгария се използва за селскостопанско производство (орна земя, пасбища, овощни градини, лозя). 18 % от площите й са покрити с гори, а 14,9 % са извън обсега на земеделието и скотовъдството. По данни от с. г, съ­отношението между дяловете на остойностената продукция на селското стопанство е: зърнопроизводство - 21 %; про­мишлени култури - 6%; зеленчуци - 7 %; овощарството и лозарството- 8 %; животновъдството- 48 %, и други отрасли 10,0%. Водещата роля на животновъдството като селскостоопански отрасъл има пряко отношение към успехите на месопреработвателната промишленост.

ТРАНСПОРТ

Железопътната мрежа на Унгария, свързваща отделни­те райони на страната, има за център Будапеща. Връзката между главните линии обаче не е осъществена по най-ефективния начин, поради което и до ден-днешен до някои пунктове на страната се достига чрез много сложни маршрути и най-вече чрез столичните ж.п. възли. Успоредно с разширяването на автомобилизма са полагани усилия за изграждане на аутобани. В това отношение страната има значителни постижения. През 1992 г. дължината на жп линиите е 7766 км, републиканската пътна мрежа е 29 949 км, а дължината на аутобаните е 2690 км. Унгарската авиокомпания МАЛЕВ обслужва 63 500 км въздушни линии.

ТУРИЗЪМ

От голямо значение за унгарската икономика е развитието както на вътрешния, така и на международния туризъм. По данни от 1992 г. Унгария е посетена от 32 957 000 гости от други европейски страни, 19 688 000 от които са ту­ристи. От другите континенти през същата година в страна­та са гостували 534 хил. души, от които 500 хил. са туристи.

Туристически бази и курорти В Унгария


Други реферати:
Стратегическа теория
Стратегически мениджмънт
Стратегически решения относно технологичните процеси
Гражданско право
финанси


Изтегли рефератафинанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия