Регионална политика и регионално развитие

Една от формите за провеждане на държавно регулиране на стопанството е регионалната политика ,която представлява „специфична сфера на дейност по управление на социално –икономическо и политическо развитие в регионален аспект,отразявайки както връзката на държавата с отделните региони така и връзката между самите региони.

Различията на природните условия и развитието на човешката дейност в отделните части на всяка страна са довели до формирането на обособени райони, населението на тези райони се характеризира със специфика в развитието и културните традиции, опита, религията и своята история. Основното средство за управление на процесите и явленията на дадена територия е регионалната политика.

Началото на прилагането на регионалните програми се поставя през 30-те години на миналия век,когато в САЩ се разработва успешно програма за развитието на река Тенеси. При правилно изработена комбинация от производства и отрасли в тази територия се постига успешно регионално развитие.По- късно регионалната политика се насочва към развитие на по-слабо развити територии,усвояване на природни ресурси и изграждане на мощни производствени комплекси .

Необходимостта от избирателна намеса, за да се преодолеят регионалните икономически равновесия, в развитието на регионалната икономика е била призната от повечето страни, най-вече през втората половина на ХХв. През 60-те години започва широко да се прилага регионалното икономическо планиране във всички западно-европейски страни. Глобалните проблеми в развитието в обществото също имат регионален характер. Западащите райони обикновено са периферни спрямо икономическа и политическа власт. В западно европейските страни усилията са насочени към по-слабо развитите територии, като южните части на


Други реферати:
Новият свят-възторг, разочарование, размисъл
Образът на Гергана
Доброто-порив към човека и свободата
Липсата на мозък–привилегия на самозваното висше общество (Дамата с рентгеновите очи-Светослав Минков)
Мотивът за любовта в творчеството на Пейо Яворов


Изтегли рефератаМотивът за любовта в творчеството на Пейо Яворов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия