Регионална политика и регионално развитие

Италия, пограничните територии на Франция, източните части на Обединена Германия и др. Също така основна задача на регионалната политика е „разтоварването” на пренатоварените метрополитенски територии като Парижкия район, Рамстаг в Нидерландия, Рур в Германия и др.

Икономическото преструктуриране, продиктувано от изискванията от конкурентността на производствата и внедряването на високите технологии, е неизбежно. Този процес се съпровождаше от дългосрочна безработица в големи мащаби в регионите с висока концентрация на населението и слабо индустриално развитие. Пътят за решаване на регионалните проблеми, когато те надхвърлят националните граници, се осъществява само чрез специализирани методи и подходи, присъщи на регионалната наука.

Регионалната политика, провеждана от отделните страни, има специфични особености, продиктувани от националните цели и стратегии. При осъществяването й отделните страни се ръководят от определени принципи, интереси и потребности. Те прилагат свой методи, използват и различни средства за нейното реализиране. Регионалната политика се провежда в сътрудничество между местните и централните органи на властта. Те осъществяват комплекс от законодателни, изпълнителни, административни и икономически мероприятия, насочени към общото развитие и най-вече по-икономически райони. Особено внимание се отделя на развитието на депресивните и новоустроените райони, към пренасочване на промишлени предприятия и услуги от силно индустриализираните центрове към градовете и районите, изостанали в своето икономическо развитие и с по-висока концентрация на населението.

Развитието на теоретическите и методическите основи на регионалната политика се свързват със: конкретни регионални изследвания и анализ за развитието на отделните региони; научнообосновано териториално разположение на производителните сили; решаване на


Други реферати:
Туризъм
Хотелиерство (пищови)
Хотелиерство
Хотелиерство и ресторантьорство
Лекции по Хотелиерство за придобиване на професионална квалификация по професия ХОТЕЛИЕР


Изтегли рефератаЛекции по Хотелиерство за придобиване на професионална квалификация  по професия  ХОТЕЛИЕР - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия