Регионална политика и регионално развитие

регионалните проблеми, свързани с региони с подчертан характер като силно индустриално развитие, депресивни, планински и полупланински, суровинни, периферни, погранични и т.н.; развитие на теорията и методиката за локализация на индустрия и услугите по територии.

Развитието на международното разделение на труда под влияние на новите ключови технологии и задълбочаващите се интеграционни процеси внесе промяна в териториалната структура на икономиката и териториалната организация на общественото производство.

Регионалната политика е свързана с развитие на самата теория на икономическото райониране. Под икономически райони се разбира: територия с изградена инфраструктура и регионална икономика; вътрешни икономически връзки със силно взаимно обвързан характер между отделните стопански организации; единна система на обществено обслужване; транспортна система, обслужваща региона: отворена навън и затворена към населените места; социални връзки.

Регионалната политика разполага със система от методи и способи за въздействие върху: урбанизационните процеси, миграцията, задълбочаване интеграцията, участие в международното разделение на труда, опазване и възпроизводство на околната среда, използване на природните ресурси при оптимизирани модели, съчетаване на развитието на регионалната икономика и териториалното разположение на производителните сили с геостратегическото положени на регионите.

Проблемите на регионалната политика стават все по-сложни и придобиват голямо значение поради нарасналите мащаби на производителните сили и задълбочаващото се териториално разделение на труда. Важна роля при тяхното решаване играят и регионалните системи за административно и стопанско управление.


Други реферати:
Пълно вътрешно отражение
Золотое кольцо России
Електрически ток
Иван I Асен и Петър (1186-1197)-възобноване на България
Идейни възгледи на политическите течения през Възраждането. Левски, Каравелов, Ботев.


Изтегли рефератаИдейни възгледи на политическите течения през Възраждането. Левски, Каравелов, Ботев. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия