Регионална политика и регионално развитие

Проблемите на регионалното развитие са породени от продължителни натрупвания, от неравномерно нарастване на демографския и икономически потенциал и инфраструктурата в отделните части на дадена територия. Непрекъснато нарастващи диспропорции водят до промени в основните териториални системи на регионално и локално равнище.Характерно е главно за по-големите градове и техните зони на влияние.Това води до дестабилизация и деградация на териториалните системи в по-голямата част на територията на страната.

Регионалните проблеми могат да се разграничат по функционално-структурен разрез. Те са четири основни групи:

  • Икономически проблеми– представлява различното ниво на икономиката на отделните териториални единици. Произтичат от структурната реформа, проблемите на прехода се изразяват в :застой,спад и закриване на цели производства. Сериозни са проблемите в районите с моно културна структура на стопанството. От тези и други икономически проблеми се пораждат неблагоприятни последици като:ниска заетост и повишена безработица, ниски доходи и слаба покупателна способност на населението, недостатъчни източници на приходи в местните бюджети за изгращане и поддържане на инфраструктурата, социални плащания за населението и др.

  • Социални проблеми – водят непрекъснато до задълбочаването на различията в устройството и изгращане на жизнената среда.

  • Социално – демографски проблеми – представляват ясно изразени тенденции на намаляване на населението, де популация на територията, вложени демографски показатели на естествения и механичен прираст, неблагоприятна полова и възрастова структура,


Други реферати:
Форми на търговската дейност
Управление
Характеристика на търговските сделки
Характеристика на пазарната структура
Ценови риск


Изтегли рефератаЦенови риск - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия