Релеф на България

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ

Релефът на България е разнообразен. Върху сравнително малката му територия се редуват обширни низини, равнини, хълмисти земи, ниски и високи планини, многобройни котловини, речни долини и дълбоко всечени проломи. Характерна особеност на релефа е редуването на основните морфо-структорни единици в посока север – юг. В същата посока намаляват и абсолютните величини на главните орографски единици.

Релефът на България е силно разчленен във вертикална посока. Съществуват пет обособени пояса: низинен (до 200м.), равнинен и хълмист(от 200-600м.), ниско планински(600–1000м.), средно високи планини (1 000-1 600м.) и високопланински (над 1 600м.). Най-голяма площ заемат низинният (31%), равнинният и хълмистият пояс(41% от цялата територия на страната), ниските планини заемат 15%, средно високите – 10% и високите планини – 3%. Средната надморска височина е 470м., но вертикалното разчленение на релефа е твърде голямо. Той се издига от морското равнище при бреговете на Черно море до 2 900м. в Рила и Пирин.

Съвременният релеф на България е резултат на продължителната еволюция, благодарение на която в страната се редуват разнообразни по произход, възраст и състав магмени(вулкански), седиментни(утаечни) и метаморфни(преобразувани) скали. Тяхното образуване е продължило дълго време(над 500 млн.год.) – от декамбрия до наши дни и се дължи на дейността на ендогенните(вътрешните) и екзогенните (външните) земни сили. Нашите земи са били заливани от водите на различни по дълбочина и обхват морски басейни, в които са се отложили мощни утаечни пластове. Често явление както на сушата, така и във водните басейни са вулканските изригвания, в резултат на което са се образували еруптивни(ефузивни) скали(андезиди, риолити, трахити, туфи и др.). Част от магмата е застивала в земната кора и се образували мощни скални образувания от магмени(интрузивни) скали, каквито са гранит, сиенит, габро, диорит и др..

Екзогенните процеси оказват моделиращо въздействие чрез своята рушителна, транспортна и акумулираща дейност. Те заедно с ендогенните(вътрешните) земни сили, преобразуват планините, равнините, низините и речните долини и създават разнообразни земеповърхни форми. Обикновено разнообразната антропогенна дейност активизира, разширява и усложнява появата на екзогенните процеси.

В резултат на екзогенните процеси у нас са се образували:

а) каменни реки – във Витоша.

б) сипеи – в Ст.планина, Рила, Пирин.

в) скални пирамиди – при Мелник, Стоб, Кътина.

г) свлачища – главно по дунавския и черноморския бряг.

д) речни и морски тераси –

е) дефлационни форми – дюни и др.

ж) карстови форми – (пещери, валози, понори и др.)

На територията на България се срещат различни видове скали по произход, минерален състав и възраст. Голямото разнообразие на скалите и тяхното разпределение по територията на страната е дало отражение върху релефа.


Други реферати:
Репортажът като текстов вид.
Ролята на масмедиите в модерното общество
Румънска национална доктрина
Свобода на изразяване и свобода на информация. Цензурата и автоцензурата в съвременна България
Свободата на словото - привилегия или смъртна присъда


Изтегли рефератаСвободата на словото - привилегия или смъртна присъда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия