Рентабилност и ефективност

47Увод


Новите икономически условия, обусловени от прехода към пазарна икономика в страната наложиха нови форми на поведение на всички стопански единици.

Днешният стопански ръководител носи огромна отговорност за имуществото и съдбата на по-малки социални общности. За предприемача е важно да се оцени риска и изгодността на един или друг начин на влагане на средствата, необходимо е да се разбере рентабилността и ефективността на работа на предприятието, скоростта на обръщение на капитала, неговата производителност. Ефективният общ и в частност финансов мениджмънт изисква точно оценяване, прогнозиране и регулиране на стопанските процеси, съобразно с динамиката на финансовата конюнктура.

В тези условия анализът на финансовото състояние на предприятието придобива приоритетно значение, давайки възможност да се прецени до каква степен богатствата, които то притежава, са изражение на едно рентабилно производство. Мениджърският екип следи рентабилността с помощта на финансовия анализ, а в условията на непрекъснато засилваща се конкуренция значително се повишава цената на всяко управленско решение. Това предполага нарастване ролята на рентабилността като показател за продуктивност и печалбоностност, чрез който се разкриват връзки между различните стопански явления и факторите, които ги обуславят, както и възможност да се вникне в същността на параметрите на производствената дейност. От своя страна финансовият анализ обуславя управлението, като му поднася варианти за решения при реализиране на оптимално функциониране, а от там и за измерване и определяне на рентабилността, което е основа на доверието към предприятието, важна предпоставка за утвърждаване на капиталовите и паричните пазари, съществено условие за трайно поддържане интереса на клиентите не само в рамките на националното стопанство, но и в международен мащаб.

От своя страна предпоставка за съществуването, икономическото оцеляване и финансовото проспериране на всяко предприятие са неговият капитал и степента на ефективното му използване. От ефективността на собствения му капитал, чието оценяване се извършва от собственика на инвестираните в предприятието средства, “те очакват да получат доходи, които задоволяват претенциите им за нормална лихва и възнаграждение за риска, който са поели, превръщайки своите спестявания в капитал.”1

Оценяването на стопанската дейност и финансовото състояние на всяко предприятие е свързано с определяне на неговата икономическа ефективност. “Независимо от многообраз-ните, дори противоречиви възгледи за същността на икономическата ефективност, безспорно е характеризирането й като необходимост от съпоставяне (сравняване) на определени показатели, свързани в различна степен с началната и крайната фаза на производствения процес. Въпреки множеството становища в тази област, общоприето е положението за приоритета на рентабилността в системата от показатели за оценяване на икономическата ефективност.”2

Целта на настоящата магистърска теза е да се изложат в систематизиран вид следните въпроси:

  • Разкриване теоретико-методологичните основи на рентабилността и ефективността като икономически категории;

  • Практическо разработване на основните методи за финансов анализ върху реален обект - (“Черноморски солници” ЕАД - Бургас) с цел определяне и оценка на рентабилността и ефективността.


Други реферати:
Управленска инфо система на фирма
Развитие на масовите услуги в интернет
Системи за откриване на аномалии
Програмиране2-Стандартни функции
Система за електронни разплащания ePay.bg


Изтегли рефератаСистема за електронни разплащания ePay.bg - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия