Резюме на статии за конкурентноспособен растеж от проф.Илиев и проф.Петракос

ПУ „Паисий Хилендарски”

Факултет „Икономически и социални науки”

 

 

Р Е З Ю М Е


на статията "За конкурентноспособен растеж на българската индустрия"

проф.Йосиф Илиев, сп. „Икономически алтернативи”, УНСС, 2008, бр.4

и

на статията „Фактори, определящи  икономическия растеж”,

проф. Йоргос Петракос Паскалис Арванитидис, Университат на Тесалия, сп.”Икономически алтернативи”, УНСС, 2008, кн. 1

 

ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН  ОБЗОР 

В статията "За конкурентноспособен растеж на българската индустрия" от проф.Йосиф Илиев са разгледани условията и факторите за конкурентноспособен растеж на българската индустрия. В уводната част на статията се акцентира върху факта за оживление в сектора, а негови индикатори са относително добрите ръстове в произведената продукция, приходите от продажби, износът, приносът на индустрията в БВП и др.

В първата част на статията се разглеждат причините за необходимостта от устойчив конкурентноспособен растеж на индустрията и фирмите:

  • значителна част от българската продукция е под нивото на европейската;

  • продукцията се реализира в по-ниските ценови равнища и при ниско равнище на доходност;

  • налице са обаче благоприятни предпоставки за създаване и увеличаване на конкурентноспособен растеж, свързани с оживление на макро-и микросредата, както и с очакваната подкрепа от ЕС.

Конкурентноспособен растеж предполага постигане и поддържане в дългосрочен план на конкурентноспособност на фирмите в два аспекта: •първо, по отношение на разходите за оперативна дейност на фирмите – суровини, материални, човешки ресурси, административни разходи; •второ, по отношение на текущата възвръщаемост на инвестирания капитал и ефективността на капиталовите разходи. Растежът, с други думи, предполага такова функциониране на фирмите, при което трайно във времето се покриват разходите, свързани с оперативната дейност; покрива се цената на инвестирания капитал (акционерен и външен); увеличава се пазарната стойност на фирмите.

В статията са разгледани подробно и политиките, насочени към подобряване качеството на макро-и микроикономическата среда на индустрията, разглежда се и значението на другите основни инфлационни фактори като нестабилна социална и демографска среда, изоставане в качеството на бизнес средата и особено нерешените проблеми в образователната система и многобройните регулативни режими. Следващата важна теза, която авторът разглежда, е осигуряването устойчивост на растежа чрез конкурентни предимства на човешките ресурси в сектора и на фирмите. Авторът акцентира върху редица фактори, като напр.оптимизиране на системата от професионални училища; достигане на специалности, учебни планове и програми, характерни и нужни на 21.век; промени във финансирането на държавните университети; предоставяне от държавата на определени облекчения на фирмите и бизнеса при инвестиране от тях в образование и обучение. Държавата има лостове за подкрепа увеличаването дела на т.нар. "високостойностни индустриални фирми". Същевременно отговорност на държавата е обогатяването и осъвременяването на човешкия потенциал, който е в основата на икономиката на знанието и е решаващ фактор във високостойностните фирми. Посочени са причинно-следствените  връзки между компонентите на системата: набиране и подбор на човешките ресурси – оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси – обучение и професионално, включително кариерно, развитие на човешките ресурси – управление на възнагражденията на човешките ресурси–поддържане на безопасни и здравословни условие на труд.


В заключителната си част  авторът  изтъква, че  осигуряването на конкурентни предимства на фирмите чрез човешкия фактор се свързва с последователна политика и действия на мениджмънта по „трансформация” на персонала в човешки капитал на фирмата.  Понятието „човешки капитал” вече е популярно на фирмено  равнище.  Важна стратегическа задача на политиката на мениджмънта на фирмите в областта на управление на човешките ресурси  може и следва да бъде достигането до авангардно, трайно


Други реферати:
Рак на гърдата - история на заболяването
Ракови заболявания
Рахитът е болест на целия организъм
Рационално хранене. Здравословен начин на живот.
Регулация на метаболизма на гликогена


Изтегли рефератаРегулация на метаболизма на гликогена - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия