Риск мениджмънт

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът възниква в процеса на взаимодействието на човека с околната среда” Уортън

Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност. Носителите на риска са: човекът, организациите, обществото, природата.

Фактори за осъзнаването на риска:

  • откриването на парите - нова възможност за съхраняване на богатството и за ограничаване на риска от унищожаване, но и поява на кредитнтия риск

  • създаване на правната система - законите определят рамката на правилата в едно общество и по този начин противодействат на риска

  • развитието на търговията - тя може да носи печалба, когато възможностите за загуба бъдат ограничени

Етимология на понятието: съвременната дума “риск” идва от арабското risq - нещо, което е дадено на човека от Бог и от което той може да извлече печалба - благоприятни възможности. Елементите са: условност, външен характер на риска, влияние върху човека. В латински преминава като risicum - предизвикателство, което бариерните рифове поставят пред мореплавателите. В древен Китай думата има аналогично значение и китайците за първи път разпределят риска помежду си, като разпределят стоката на всеки в различни лодки. В гръцки преминава като случайно настъпване на някакъв резултат,като акцентът е върху случайността. Във френски думата носи главно негативен смисъл, но не изключва напълно възможността за положителен резултат. В английски risk има определено негативен смисъл. В Webster D.- възможност за загуба, неблагоприятен резултат или изход, разрушаване. В D. of Business and Management - всяка възможност за загуба. В българския език навлиза от френски и има три значения:възможна опасност; възможна загуба от търговска


Други реферати:
Микроикономика производство и разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Закон за намаляващата пределна възвръщаемост (производителност)
Екологични фактори на средата
Обеднен уран
Нефтосъдържащи води на кораби
Национална система за екологичен мониторинг в България


Изтегли рефератаНационална система за екологичен мониторинг в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия