Родът, личността и историята в романа на Димитър Талев „Железният светилник”

Родът, личността и историята в романа на Димитър Талев „ Железният светилник”

Тетралогията на Димитър Талев, включваща романите „Железният светилник”, „Преспанските камбани” , „Илинден” и „ Гласовете ви чувам”, до голяма степен оправдава очакванията, отправени към един романов епос. Четирите произведения на Талев успяват да обхванат едновременно тясното, затворено битие на рода, личното биографично време на индивида и „голямото историческо време на формиращото се национално съзнание”. Романистиката на Талев сближава писателя с Цазовия усет за историческо битие на народа и с Йовковия романтичен подход към непреходните ценности. В своите произведения Талев отправя един проникновен реалистичен поглед към битието, съдбата и ценностната система на българина. Интерпретирайки проблема за историческата зависимост между личността и родовата участ, писателят съхранява възрожденския начин на мислене и светоусещане и затова основателно е наричан от своите съвременници „последният възрожденец” ( Емилиян Станев) .

Родът, личността и историята в романа „ Железният светилник” са взаимносвързани и взаимозависими. Преплитането им в романа създава пълния и сложен образ на българското битие. Личността е своеобразно, свързващо звено между личността и историята. „Средищната позиция на личността осигурява „нанизването” на историята върху нишката на рода, както казва Валери Стефанов. Родът се превръща в умален модел на народа. Глаушевата фамилия нравите, ценностите опори и ориентири, моралните стремежи и желания на българската нация като цяло. Родът на Глаушеви се превръща в символ на настъпващите в хода на времето индивидуални, патриархални и исторически промени. Важно е да се отбележи и това, че тук става въпрос за личностите, а не просто за персонажите в романа „Железният светилник”. Личностите са героите, носители на нревствени качества, изразители на определени идеи и които имат принос в развитието на общността и участват скрито или явно в историческите процеси.

В рамките на рода личностите в романа могат условно да се поделят на два типа. Първият тип- това са личностите, истински деятели, които носят в себе си духа на Българското възраждане. За тях не индивидуалното и семейно- родовото, а общностното е определящо. Тези герои пренебрегват себе си, собствените си човешки потребности и копнежи в името на народното благо. Идеализмът, себеотрицанието, чувството за дълг, са основни характеристики на този тип обществени дейци, чиято борба за народна свобода в разнообразните й исторически проявления- борба за българско училище, за българска църква, за политическо освобождение, оформя голямото сторическо време, което тетралогията на Талев полага като свой хоризонт. Личностите- истински деятели, пряко и явно учстват в процесите, развиващи се в общността и движещи хода на историята. Нещо повече. Тези герои сами се превръщат в творци на историческата съдба. Непоколебими и убедени в смисъла и значението на своите идеали и стремежи, те стават „ двигатели” на сложното и противоречиво време, в което живеят. Тези герои са олицетворение на типичния възрожденски деец, посветил съществуванието си на борбата за физическа и морална свобода на родина, семейство, народ. В рода си те следват домашния порядък и нормите на патриархалния ред. В общественото пространство тези персонажи са изразители и проповедници на свободолюбивото чувство като най- висш и нах- значим човешки и житейски идеал. Такива личности в романа „ Железния светилник” са Лазар Глаушев, Климент Бенков, Андрей Бенков.

Другият тип личности водят по- затворен живот, „ стеснен” в границите на рода. Те не се намесват пряко в историческите процеси, но индивидуалните им действия се оказват особено символични исторически жестове. Така тези герои, макар и не целенасочено, също „ чертаят” щрихите на историческото време и настъпващите в него преврати. Съдбата на тези личности свидетелства за протичането на скрити процеси вътре в общността, коиот не толкова са предопределени от волята на народа, осъзнати и предизвикани от него, колкото са закономерно протичащи. Тези процеси най- често са свързани с отношението на героите към патриархалните традици и добродетели. Чрез начина си на поведение в рамките на рода личностите въплащават определени исторически тенденции. Така, без да се намесват пряко в живота на общността, този тип герои косвено оказват влияние върху историчските процеси, защото носят и проявяват същности черти от националния характер, които въздействат върху хода на историята. Тези Талеви персонажи олицетворяват изконния човешки стремеж към личносто и родово съхранение, към осъществване на собствените житейски мечти и желания. Водени от своите душевни пориви и страсти, тези грои също допускат грешки. По- важен обаче е стремежът им към лично себепостигане и съхранение, към непоколебимо преследване на собствените мечти и цели. Такива личности са Султана, Катерина, Рафе Клинче и други.

Това разделение на два типа персонажи- личности не изчерпва обаче романовото богатство от характери и индивидуалности. То по- скоро е показателно за отношението на Димитър Талев към личностното битие главно като част от родовото и общностното и като движеща сила на историческото време.

Самият роман „ Железният светилник” е изграден от четири части. В заглавието на всяка една от тях може да се проследи преминаването от родовото към общностното, а епиграфите към всяка от частите- откъси от народни песни-


Други реферати:
Анализ на иновационната дейност на фирма Актавис
Анализ на управлението във фирма Допуск ЕООД
Анализ и оценка дейността и резултатите на фирма Пластмасови изделия АД
Кратка характеристика на фирма Кеси и предмет на дейност
Анализ Винпром Пещера


Изтегли рефератаАнализ Винпром Пещера - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия