Ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата. Формиране на националното сметководство

Ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата. Формиране на националното сметководство1. Кратки исторически сведения за ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата.

Икономическа статистика – наука, която се занимава със събирането, обработването и анализа на данни за човечеството от гледна точка на обществото и държавното устройство и развитие. Статистиката съществува откакто съществува обществото.

  • При най-древните археологически находки от Древен Китай и Египет има статистически данни (12 в. пр. н.е.).

  • През 5 в. пр. н. е. Се появяват статистически данни и справочници в Древен Рим и Древна Гърция. Римляните са достигнали много високо ниво на държавно устройство и имат много добри систематични статистически справочници. Първите са създадени по времето на Октавиан Август през 73-14 г. пр. н. е. Тогава все още не можем да говорим за статистиката като за наука, а по-скоро за описателна статистика, данни за дадени икономически параметри (демографски данни и др.).

Развитието на статистиката много зависи от развитието на съответното общество, тъй като обществото се нуждае от информация/ данни при вземане на решения. Когато развитието на обществото не е на висота, тогава и статистиката не се развива добре (например през Средновековието).

  • След Ренесанса (16-17 в.) статистиката се обособява като наука. Тогава се формират основите на съвременната човешката цивилизация (идеите на хуманизма и др.). Тези идеи се формират главно в Англия, Франция и Германия. Формират се по това време и принципите на съвременното общество. Те се свеждат до икономически и обществено-политически правила. От икономическа гледна точка това е труда на Адам Смит “Богатството на народите”. В него той формулира основните правила на пазарното стопанство като използва натрупаните през годините данни.

През този период има обществена необходимост от описание на обществото, от информация за вземане на решения, поради което има и разцвет на статистиката.

Нека разгледаме поотделно развитието на статистиката в Англия, Франция и Германия.

  • В Германия Херман Конринг (1660г. ) провежда в университета в Хелмщадт курс от лекции, наречени държавоведение / Staatenkunde или курс по описателна икономическа статистика. За тях той черпи информация от обществото.

През 1748 Готфрид Аахенвал използва термина статистика в Гьотинген.

Постепенно се формира като терминология и като съдържание статистиката. Но това все още е описателна статистика, а не математическа статистика.

  • б) Същата статистика в Англия се нарича политическа аритметика. По това време са работили статистиците Уилям Пети и Джон Граунд и други автори-статистици.

  • По това време от развитието на статистиката се формира и понятието национален доход. За първи път се използва от французина Боагилбер (1695г.) в книгата му “Подробно описание на Франция”.

  • През 1696 англичанина Греъм Кинг предлага метод за пресмятане на националния доход. Това са първите стъпки във формирането на понятието национален доход и това е и началото на националното сметководство/ system accounts. В тази насока важна стъпка прави французина Франсоа Кине, представител на физиократите. Формулира за първи път икономическия кръговрат подобно на кръговрата на кръвта в човешкото тяло (наскоро открит от Харви). Според него има само един поток в икономиката – стоковия поток (на


Други реферати:
Пълен член в българския език
Правописни и правоговорни речници
Местоименията в българския език
Анализ на резултатите,постигнати в обучението по БЕЛ през учебната 2007-2008
Children and their parents


Изтегли рефератаChildren and their parents - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия