Ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата. Формиране на националното сметководство

блага). Кине създава и първите статистически таблици за статистическо описание на икономическите дейности.

Адам Смит публикува през 1776 “Богатството на народите”, където формулира принципите на пазарната икономика. Той поставя в основата на своя труд ролята на пазара (пазара сам се връща в равновесие; Смит разглежда въздействието на пазара като невидима ръка). Но смит преувеличава ролята на пазара- той не е универсално средство за решаване на всички икономически проблеми (market failure). Разбиранията на Смит стават класически. През този период заради разбирането, че пазарът оправя всичко, няма нужда от икономическа политика , от намеса на държавата (чист класицизъм). Така че няма нужда и от данни. Затова замира развитието на националното сметководство, т.е. на частта от статистиката свързана с пресмятане на икономически показатели.

Периода на класиците трае до появата на Кейнс (1883-1946). Кейнс възстановява интереса към националното сметководство. Той се противопоставя на смит за виждането, че пазарът оправя всичко. Според Кейнс има случаи когато пазарът не действа, не решава проблема. Аргументира се с Великата Депресия(1929-1931). Само с пазара не може да се излезе от нея. Държавата трябва да вземе мерки. Кейнс счита, че трябва да има икономическа политика, т.е. държавата да се намесва в икономиката. Това влияе върху развитието на държавното сметководство, защото Кейнс въвежда втория кръговрат – на парите (докато Кине- само на благата). В книгата “Обща теория на заетостта, лихвата и парите” той развива тази част на теорията на парите, която се отнася до търсенето на пари, ролята на лихвите върху търсенето на пари, количеството пари. Кейнс извежда идеи, съдържащи се в IS-LM модела (който тогава още не е създаден). Допринася за изграждане на стопанския кръговрат.

Кейнсианството е до 60те години. През 1962-63 се сменя с монетаризма. Сега кейнсианство и монетаризъм са в баланс.

Около WW2 и малко след нея, когато се въвежда нов икономически и политически ред в света, отново се възражда в международните организации (ООН) интереса към националното сметководство – информация, отнасяща се за всички стани по света. Въвеждат се общостатистически стандарти за пресмятане на показатели.

1947 г. – доклад на ООН “Измерване на националния доход и въвеждане на националното сметководство”. За ООН работят статистиците и икономисти Ричард Стоун и Джеймс Мийд (А-я). Те в поредица от статии изясняват тези понятия и формират системата на националното сметководство : “The Construction of Tables of National Income, savings and investment”, Economic Journal 1941 и :National Income and expenditure”, Oxford University Press, 1944. С таблиците се пресмята БВП – мярка за икономическата активност на една страна. Това е един от най-важните макроикономически параметри.


Система на националните сметки / system of national accounts (SNA) / национално сметководство


  • За първи път е формулирана през 1968, ООН;

  • Втория и засега последен вариант е формиран през 1993 г. – SNA 93 и така се оформя изцяло. До 1993 в различните страни сметките се изработват и наричат по различен начин.

  • 1995 ЕС въвежда тази система (Люксембург) и я нарича European System of AccountsESA 95. Tя разглежда проблемите и параметри касаещи ЕС. Тази система е въведена в България веднага след промените – 1990-91г. През 1996 е издадена книга “Национални сметки за България” от НСИ.

2Други реферати:
Митология на келтите
Митология на скитския род
Музикално изкуство на Смолян
Мястото на кръчмата в българското интеркултурно пространство и отношението й към социалната и комуникативна култура на българина
Народната проза


Изтегли рефератаНародната проза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия