Ръководители и екипи

12.1. ЕКИПИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Проектният екип, изграден за целите на управление на проекти, е основен фактор за успешното приключване на проекта. Преходността на проекта определя временния характер на проектния екип. Той е поставен при специфични условия, свързани с изграждането, управлението и мотивацията. Ръководителите на проектите работят в среда с повишен риск и неопределеност при планиране на действията на екипа. Това се обуславя и от уникалността на извършваните работи по проекта. Управлението на проектния екип изисква особено внимание в сравнение с традиционното фирмено управление.

12.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКИП. СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЕКИП И ГРУПА
При формирането на проектния екип ръководителят на проекта обединява група от специалисти. Той има задача да създаде чувство за принадлежност към съвместно работеща, интегрирана група, споделяща общи ценности и норми за постигане целите на проекта. Всъщност защо проектен екип, а не проектна група? Екипът се дефинира като група от хора, които трябва да са свързани пряко при постигането на общи цели. Това означава, че не всяка група е екип. Петдесет души, които работят в едно предприятие, не могат да бъдат наречени екип, тъй като не биха могли да работят пряко един с друг.
Постигането на обща цел е от съществена важност за обособяването на екипа. Например една група от търговски представители, които работят в различни географски райони би могла да се нарече "екип от търговски представители", но по всяка вероятност на тях им липсва обща цел и те работят самостоятелно за постигане на своите индивидуални планове. Тази група от търговски представители ще се превърне в екип, когато е бъде поставена задачата да работят заедно за постигане на общ резултат, например в продажбите.
Изграждането на екипа е целенасочен процес, който има за задача да улесни израстването на една група от специалисти в сплотена и ефективна работна единица, така че да са налице следните условия: Управлението на екипа е систематично, целенасочено и приемливо за всички участници. Ролите, функциите и основните задачи на екипа са ясно осъзнати от неговите членове. Участниците в екипа насочват усилията си за постигане на колективен резултат. Работната атмосфера на екипа е позитивна, стимулираща и творческа. Както формалните, така и неформалните срещи на екипа са ефективни и се оползотворяват всички налични ресурси. Слабостите на екипа се установяват навременно, като отрицателните последствия се отстраняват или коригират. Техниките при изграждане на екипи обикновено се концентрират върху една или някои от изброените по-горе шест области.

12.1.2. НИВА
Екипите, които работят по проект, могат да се разглеждат на три нива. На първото ниво са специалистите, които работят пряко един с друг и се познават лично. Това са хората, които работят непосредствено върху проектните задачи. На второто ниво са хора, които работят с проектния екип и имат пряко въздействие върху неговото представяне, но не са част от екипа. В обкръжението на проектния екип те изпълняват функциите чрез организационната схема. На третото ниво са хората, които имат влияние върху членовете на екипите на първо и второ ниво, но не са пряко засегнати от тяхната работа и не допринасят директно за резултатите на проекта. Те от своя страна биха могли да се групират в три отделни подгрупи: референтна група - състои се от хора, които влияят по някакъв начин върху членовете на екипа на първо и второ ниво - семейство, приятели, колеги. потребителска група - състои се от хората, които ще ползват продукта, произведен от съоръжението, което е обект на дадения проект. група на непосредственото обкръжение - състои се от хора, които живеят в близост до мястото, където ще се осъществява проекта, например строеж на болница, или хората, които ще работят пряко с обекта на конкретния проект (Фиг. 12.1.).
Друга неизменна черта на проектите е, че тяхното управление изисква интегрирането на различни страни в нови организации. Основната от тях е организацията-изпълнител, която финансира проекта като част от своето стратегическо развитие. Останалите са вътрешни и


Други реферати:
Видове пазарни структури
Видове патенти
Видове публични блага
Видове стандарти, маркировка
Видове търговски сделки с интелектуални продукти


Изтегли рефератаВидове търговски сделки с интелектуални продукти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия