Счетоводна политика

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Същност, съдържание и изграждане на счетоводната политика на предприятието от нефинансовата сфера.


Промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки при съставянето и представянето на финансовите отчети. Събития след датата на баланса и тяхното отразяване и включване в резултатната счетоводна информация за дейността на предприятието.

Д-р Николай Орешаров


1. Съгласно дефиницията, дадена в т. 5 на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, счетоводна политика са конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани от предприятието при изготвяне и представяне на финансовите отчети. По подобен начин, НСФОМСП дефинират в т. 2 на СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика счетоводната политика като съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансовите отчети.

Следователно, счетоводната политика в контекста на приложимите счетоводни стандарти се възприема като една концепция, съвкупност от отделни елементи, под общото влияние на които се разработва и представя финансовия отчет на предприятието. Счетоводната политика обаче не е синоним на организация на счетоводството, тъй като организацията включва множество други методологични и технологични елементи, способстващи осъществяването на счетоводството, включително избор на форма на счетоводството, системата на ползвани счетоводни сметки, организация на документооборота и др. Счетоводната политика представлява по-скоро методологията, ползвана за изготвяне на финансовите отчети, с подбраните конкретни методи за оценка, признаване и оповестяване на елементите на финансовите отчети.


Други реферати:
Интерпретация на детска рисунка
Интересът към цветовете
Емоционален фон
Методи на обучението
Звукови вълни


Изтегли рефератаЗвукови вълни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия