Счетоводни грешки и тяхното отстраняване

Счетоводни грешки и тяхното отстраняване

В процеса на счетоводната работа често пъти се допускат грешки свързани с неправилно създадени счетоводни статии, дублирани статии, погрешно записани суми. Отстраняването им се извършва с така наречените сторнировъчни или червени червени статии. Методологията в този случай се изразява в съставянето на същата статия (която е грешна) с червено, с което се сторнира (анулира). Този начин се използува и в случаите, когато трябва да се запазят чисти оборотите на някои сметки (например сметките, от- читащи разходите по икономически елементи).

Пример: Вложени са в производството материали

100 м. Х 5 лв. = 500 лв. съгласно искане Съставя се статията

Дебит Разходи за материали 500

Кредит Материали 500

анал. с-ка м-л тип “А” 100 м. Х 5 лв.

Установява се, че поръчката за производството от този тип материал

(в случая плат) е анулирана и материалът се връща обратно в склада. В този случай няма стопанска операция и сметка Разходи за матери-

али не се кредитира а се съставя сторнировъчна статия

Дебит Разходи за материали 500

Кредит Материали 500

анал. с-ка м-л тип “А” 100 м. Х 5 лв.


Пример за грешно съставена статия:

Получена е фактура за доставени стоки на стойност 4500лв.

Съставена е статията

Дебит Доставчици 4500

Кредит Стоки 4500

Посочената статия е грешна. Същата се съставя като сторнировъчна

(която унищожава грешната)

Дебит Доставчици 4500

Кредит Стоки 4500

Съставя се вярната статия

Дебит Стоки 4500

Кредит Доставчици 4500Други реферати:
едността. Абсолютна и относителна бедност
Железният закон на олигархията-Вебер
За расизма
Корупция, проблеми и противодействие
Население и демографски процеси в област Габрово


Изтегли рефератаНаселение и демографски процеси в област Габрово - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия