Счетоводно отчитане на ДМА

Счетов. отчитане на ДМА

В НСС и МСС се казва, че ДМА това са: установими, нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които отговарят на три условия едновременно:

1/ да имат натурално веществена форма, 2/ да се използват за произ-водство и (или) доставка, продажба на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни и др. цели и 3/ да се очаква да бъдат използвани повече от 1 отч.период.

Изискванията, за да се признае един актив като ДМА са:

а/ да отговаря на определението

б/ ст/ста да може да се изчисли надеждно

в/ пред-тието да очаква икономиче-ска изгода

ДМА при придобиване могат да се оценяват по един от следните начини:

1/ цена на придобиване - за нови ДМА. Тази цена включва покупката - цената във ф/рата без ДДС така и не възстановими данъци, всички преки разходи за привеждане на актива в раб. състояние. Не се включват в цената на придобиване – разходи за пуск. обучения, първона-чални оперативни загуби, админист. р-ди – те се отчитат като текущ разход.

2/ цена по себест/ст – когато ДМА е създаден в пред-тието.

3/ по справедлива цена – ДМА получени при безвъзмездна слелка, при размянана активи, намерени из-лищъци, ачети

4/ по ст/ст установена въз основа на оценка от съда – само по апортна вноска с ДМА.

ДМА биват амортизируеми и неамортиризуеми. Неамортизируеми ДМА са:

а/ природни ресурси, които са времево неогранизени – земя, вода

б/ възстановим прир.ресурси без намеса на ползвателя – ливади

в/ активи с обществена значимост –музеи, експонати

г/ продукти на природата – пещери

д/ неупотребяваните активи до въ-веждането им в употреба,

е/ за консервираните временно ДМА,

ж/ когато предприятието е в процес на ликвидация – напълно амортизи-рани до тяхната остатъчна ст/ст. Всички останали са амортизируеми.

Счетов. отчитане при придоби-ване на ДМА

Съществуват няколко начина за при-добиване: чрез покупка на нови ДМА, чрез строеж – по стопански начин или чрез възлагане, чрез покупка на стари годни ДМА от друго пред-тие, безвъзмездно полу-чени ДМА, придобитите от апортна вноска, намерени излищъци, чрез финансов лизинг, бартер (замяна) – с аналогични активи или замяна на различни.

Финансирането може да се извърши от собствени средста 503 и чрез фи-нансиране на ср-ва от бюджета на държавата или др. институции 753

І. Отчитане на покупка на нови ДМА

Заприходяването на закупения ДМА следва да се извърши по съответ. с/ка, предназначението на окято е чрез нея да се отчита доставения актив – гр.20. С/ката де дебитира.

1.Когато купувачът е данъчно реги-стрина по ДДС и има право на данъчен кредит. С/ките са:

Гр.20,4531 / 401

401/501,503

При опростена ф/ра гр.20/401

401/501,503

2.Когато ДМА е закупен със ср-ва по предоставен банков заем:

-503 (504) / 151 (152)

-за погашения на главницата на заема 151 (152) / 503,504


Други реферати:
Изкуството на Индия
Градоустройство на раннобългарските аули в Североизточна България
Класицизмът
Европа като културно пространство
Музика и креативност


Изтегли рефератаМузика и креативност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия