Счетоводно отчитане на капитала на предприятието

Счетоводно отчитане на капитала на предприятието.


В приложимите счетоводни стандарти капиталът се определя като остатъчна стойност на активите на предприятието след приспадане на всичките му пасиви. Това е израз на финансовата концепция за капитала, според която капиталът е израз на чистите активи на предприятието. Но международните счетоводни стандарти позволяват интерпретация на капитала и според т.нар. материална концепция. От нейни позиции капиталът изразява производствената мощ на предприятието.

Основен капитал е капиталът, който предприятието е формирало при регистрацията в съда и величината, на който представлява паричен израз на собствените му активи. По силата на търговския закон основният капитал трябва да бъде вписан в търговския регистър и отчетен в пълния му размер, който се изисква при регистрацията на дружеството, т.е. основният капитал трябва да бъде изцяло записан, т.е. в този размер той се регистрира в съда като законът предвижда минимум, който трябва да е вписан в учредителния акт и в търговския регистър.

Търговското законодателство дава възможност същевременно записания капитал да не бъде изцяло внесен при регистрацията на дружеството, но определя минимален размер на вноските, които трябва да бъдат направени. Минималният размер на вноските може да бъде направен и чрез не парични вноски, които са уточнени в учредителния акт. Трябва да бъдат посочени името/имената на вносителите, паричната оценка и правата на носителя.

Освен основния капитал дружеството може да формира и капитал, чийто размер и промени не подлежат на регистрация в съда – допълнителен капитал.

За счетоводното отчитане на елементите на собствения капитал в това число и на основния е предвиден раздел „сметки за капитал”. Към него могат да се обособят група капитал, група капиталови резерви, група финансови резултати и към тях съответно синтетични сметки. Примерно сметка 101 – основен капитал, регистриран. Към нея вече може да се води аналитично отчитане – примерно сметка 1011 – регистриран капитал, не поискан; 1013 – регистриран капитал, не внесен, не просрочен и регистриран капитал 1014 не внесен и просрочен.

Сметките, които отчитат състоянието и изменението на основния капитал са основни пасивни сметки. За всички увеличавания на капитала ще ги кредитираме, а за всички намаления на капитала – ще ги дебитираме.

Пример: за регистриран и внесен капитал в предприятието се дебитират сметки от група 20 – не текущи материални активи, група 21 – не текущи нематериални активи, група 22 – дългосрочни финансови активи и вземания, група 27 – дългосрочни биологични активи, група 30 – материали, продукция, стоки; група 31 – краткосрочни (текущи) биологични активи; група 50 – парични средства и други сметки срещу кредитиране на кредит сметка 21 – основен капитал, регистриран; аналитична сметка 1012 – регистриран капитал, внесен.

За частта от регистрирания капитал, която е записана, но не е внесена към момента на регистрация и вноската ще се направи по-късно се прави записване. Дебитира се сметка от раздел 4 за разчети, група за вземания 426 – вземания по записани дялови вноски; кредит сметка 101 – основен капитал, регистриран; аналитична сметка 1013 – регистриран капитал, не внесен и не просрочен. При внасяне на записани дялови вноски се дебитира сметка от групи 20,21,50 и други и се кредитира сметка 426, за да се отрази, че са направени вноски и са намалени вземанията от незаписан капитал. Трябва да се състави и второ записване, в което да се състави регистриран не внесен капитал и увеличението на регистрирания внесен капитал,


Други реферати:
Моята позиция за произхода на човека
Археология на района
Моята позиция по проблема за произхода на човека
Балканите в европейската система на международни отношения (1878-1913)
Началата на философията


Изтегли рефератаНачалата на философията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия