Счетоводно отчитане на капитала в корпорациите

Счетоводно отчитане на капитала в корпорациите

Собственият капитал се определя от оценката на активите, които притежава предприятието и размера на неговите задължения.Обикновенно собственият капитал е разликата между активите и пасивите или това е чистата стойност на капитала.Привлеченият капитал представлява задължението на предприятието към трети лица, които са изискуеми на определен падеж или капитала представлява съвкупност от собствения капитал и привлечения капитал/СК+ПК/

1.Собственият капитал на предприятието-счетоводни аспекти.

Собственият капитал се състои от следните елементи:

-Основен капитал

-Резерви

-Печалби

В счетоводната теория съществуват 2 концепции за поддържане на капитала-финансова и материална.

Според финансовата концепция дружеството поддържа собствения капитал когато неговия стойностен размер в края на отчетния период е поне равен на размера му в началото на отчетния период след приспадане на всички разпределения между собствениците или направени вложения от тях.

Материалната концепция за поддържане на капитала го свързва с производствения капацитет на предприятието, който винаги е изразен в натурални мерни еденици.Счита се , че капитала се поддържа ако производствения капацитет в края на отчетния период е равен на производствения капацитет в началото на периода.Записването на основния капитал в корпорациите/дяловите вноски на собствениците/ става :

Д-Т с/ка 426 „Вземания по записани дялови вноски”

К-т с/ка 1011”Основен капитал поискан, но невнесен

При внасянето на дяловата вноска се дебитират сметките за активи, ако вноската е апортна/гр.20,21, р-л 3,гр.22,гр.51/ или сметките от р-л 5/Парични средства/ срещу кредитиране на на сметка”Вземания по записани дялови вноски/426/ В този момент трябва да се отрази и настоящия трансфер на капитала, който от поискан, но невнесен става поискан и внесен-

Д-Т с/ка 1011-Осн.капитал поискан, но невнесен

К-т с/ка 1012- Осн.капитал поискан и внесен


Други реферати:
Счетоводна отчетност и законова уредба на счетоводството в България
Предмет на счетоводната отчетност
Счетоводство-основи
Привлечен капитал–получени краткосрочни и дългосрочни заеми и финансирания
Оценка на ДМА на предприятието и неговите амортизационни разходи


Изтегли рефератаОценка на ДМА на предприятието и неговите амортизационни разходи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия