Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия. Характеристика на раходите в бюджетните предприятия

Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия. Характеристика на раходите в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на разходите за бюджетна дейност1.Характеристика на разходите в бюджетните предприятия

Разходите в бюджетните предприятия са основен обект на счетоводно отчитане. Въпросите свързани с икономическото използване на бюджетните ресурси са фактор в системата от икономически лостове на управлението на държавните финанси, а заедно с това определят рамките на бюджетната политика.

В групата на бюджетните предприятия се включват еденици, които се различават по предмет и обхват на дейността, начин на финансиране, управленска структура и ниво на подчиненост, което налага съобразяване с тези особености при организацията на счетоводното отчитане.

Важен момент при организация на счетоводството в бюджетните предприятия е начина на финансиране. От тази гледна точка те се подразделят на: а/предприятия на пълна бюджетна издръжка и б/ предприятия на смесена издръжка.

Бюджетните предприятия на пълна бюджетна издръжка получават необходимите средства за издръжка изцяло от финансиращия бюджет. Приходите, извън получените от финансиращия бюджет, са твърде ограничени.

Предприятията на смесена издръжка, освен средствата от финансиращия бюджет, получават значителни по обем средства от продажба на стоки, продукция или услуги. Заедно с това , те могат в рамките на закона да извършват и други дейности, които осигуряват финансови и извънаредни приходи.


2.Методи за формиране и отчитане на разходите на бюджетното предприятие.

а/метод на текущо начисляване - сделките и другите събития се признават към момента на настъпването ими се отчитат към периода за който се отнасят.

б/касов метод – сделките и другите събития се признават към момента на получаването или плащането на парични средства.

в/метод на модифицираното текущо изплащане – сделките и другите събития се признават към момента на възникването им, а не към момента на плащането или получаването на паричните средства.

г/модифициран касов метод – сделките и другите събития се признават към момента на получаване или плащане на парични средства.


Сметкоплана на бюджетните предприятия регламентира разходите да се начисляват за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане или дали са налице средства за плащането им.

Фактически извършените разходи в бюджетните предприятия се систематизират по разходни параграфи, съгласно единната бюджетна класификация.


3.Счетоводни сметки за отчитане на разходите в бюджетните предприятия

В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидена група сметки 60Разходи по икономически елементи. Сметките са активни, операционни и се водят с чисти обороти. В края на отчетния период сметките остават без салда.

С/ка от подгрупа 601 Разходи на материали – отчитат се изразходваните материали, горива и енергия, резервни части, медикаменти, фуражи, препарати, канцеларски материали, строителни материали, консумативи за хардуер и др.


Други реферати:
Либерализъм, либерализъм и демокрация
Comparison between 1984 and The Boxer
The museums
Какво е правото
Проблемът за войната и мира във филма Смело сърце


Изтегли рефератаПроблемът за войната и мира във филма Смело сърце - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия