Счетоводство

Стопанските средства като обект на счетоводството


  1. Обща характеристика

Стопанските средства се определят като съвкупност от средства предмети и продукти на труда, вземания от други предприятия и физически лица на отчетно обособеното звено обобщавани в парично изражение и намиращи отражение чрез способите на счетоводната отчетност , към активите се отнасят следните групи обекти:

  • неща които имат материално въплъщение и се използват за постигане на определени цели при осъществяване на стопанската дейност независимо чия собственост са

  • неща върху които отчетно обособеното звено има право на вземане съгласно действащото законодателство

  • неща които струват на отчетно обособеното звено разходи на средства през текущият отчетен период от които разходи се очаква определен ефект в бъдеще. /разходи за бъдещи периоди /

  1. Класификация на активите според тяхната икономическа същност и тяхната функционална роля в стопанската дейност.

А. Дълготрайни активи – участват многократно в осъществяваната в предприятието дейност без да променят видимо първоначалната си форма на съществуване от своя страна те биват:

- дълготрайни материални активи / не текущи / те имат натурално веществен състав и обслужват стопанската дейност повече от 1 год. При което не променят видимо натурално веществената си форма, съгласно сега действащата нормативна база стойността има при придобиване трябва да бъде повече от 700.00 лв. Съгласно приетият със ЗКПО стойностен праг. В собствената си счетоводна политика предприятието може да определи друг праг и да извърши необходимите корекции съгласно закона. В състава на дълготрайните активи се включват: земи, гори и трайни насаждания с ограничен срок на ползване, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства, компютри и офис обзавеждане стопански инвентар. Причисляването на един дълготраен материален актив към конкретна група записана в ЗКПО е важно за изчисляване на данъчно признатите амортизации като ориентир може да се използва единен класификатор на основните средства – издание на Министерството на финансите.

1. Дълготрайни нематериални активи - те също обслужват продължително време стопанската дейност, но нямат натурално веществена форма чрез която да носят изгода на предприятието в голямата си част те са продукти на интелектуален труд такива са: патенти, рецензии, фирмени марки, търговски права, програмни продукти от научна дейност и др.подобни.

2. Дългосрочни финансови активи – представляват дългосрочни инвестирани средства в ценни книжа с участие в капиталите на други предприятия предоставени заеми от които се очакват доходи под формата на дивиденти, лихва, рента този вид дълготрайни активи не се амортизират.

3. Биологични дълготрайни активи – природни ресурси чиято същност не може да се промени в предвидимо бъдеще в следствие на ползване от предприятието например земи, гори, пасища и водоеми тези активи също не се амортизират.

4. Активи обществена значимост – паметници на културата, произведения на изкуството, музейни експонати също не подлежат на амортизация.

5. Търговска репутация – актив който се формира при сделка с предприятия търговската репутация търпи на амортизация.


Други реферати:
Риба. Състав, класификация, асортимент
Лайгърът - най-голямата котка днес
Диагностика на фирмената култура в Ер Ти Сървиз ЕООД
Лимбична система
Лимбичната система


Изтегли рефератаЛимбичната система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия