Счетоводство

Б. Краткотрайни / текущи активи / - участват еднократно в производствения процес или в стопанската дейност при което променят видимо и изцяло първоначалната си форма в състава им се включват:

1. Материални запаси – основни и спомагателни материали горива,резервни части,продукция, стоки, млади животни и животни за угояване, не завършено производство.

2. Вземания – представляват стойностен размер на активи които са преминали във владения на други предприятия и физически лица който стойностен размер не е постъпил по паричните сметки на предприятието, вземанията съществуват най-често при несъвпадение на времето на осъществяване на сделката и разплащането по нея, най-често срещани са вземания от клиенти, вземания от подотчетни лица / отпускане на аванси за извършване на дейност/, вземания от материално отговорни лица начетени за липси на стоки, материали и парични средства.

3. Краткосрочни финансови активи - ценни книжа придобити с цел търгуване, благородни метали и скъпоценни камъни, притежавани като форма парични средства и предоставени заеми за срок до 1 год.

4. Парични средства – Български левове и чуждестранна валута по сметки в банки и в касата на предприятието.

В. Разходи – съвкупност от стойностните размери на предадени за производство или за извършване на услуги материални запаси и изплатени парични средства срещу които няма все още формирана потребителна стойност.
Източници на стопански средства / пасивите / като обект на счетоводството


  1. Обща характеристика на пасивите

Различният произход на активите обуславя съществуването на пасивите като основен обект на отчитане , чрез тях се характеризира редът на образуване и целевото предназначение на активите те са стойностен размер на активите показани от друга гледна точка.

Самостоятелното третиране на пасивите като основен обект на счетоводството е и продиктувано от факта , че на практика голяма част от стопанските операции предизвикват изменения само в тях без да се засягат състава и размера на активите.

  1. Класификация на пасивите

А. Собствен капитал – той е израз на стойността на вложените на стопанската дейност активи от собственика на предприятието в състава на собствения капитал се включват:

- Основен капитал – крайно обособен пасив който представлява стойностен израз на част от активите които са притежание на собственика , придобити са с негови ресурси или чрез дялови вноски от съдружници. Съществува от момента на създаване на предприятието до неговото прекратяване , размерът на основния капитал се регистрира в търговския регистър.

- Резерви – изразяват стойността на активи с целево предназначение създават се като защитна мярка срещу евентуални неблагополучия в стопанската дейност , резерви се формират най-вече за сметка на печалбата и чрез вноски на съдружници те биват:

a) Законови – формират се съгласно изискванията на нормативен документ за дейности с рисков характер

в) Общи / допълнителни / - формират се по решение на собственика най-често за решаване на социални проблеми за персонала на предприятието

  1. Печалба – стойностен израз на онази част на принаденият продукт която


Други реферати:
Поема за вярата в човешкото у човека-Песен за човека-Н.Вапцаров
Под игото-Иван Вазов
Прозата на Иван Вазов
Петко Йорданов Тодоров-Идилии
Пенчо Славейков-Спи езерото


Изтегли рефератаПенчо Славейков-Спи езерото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия