Счетоводство

е вече обложена с данъци и е в разпореждане в отчетно обособеното звено, печалба съществува когато приходите от дейността превишават разходите за осъществяване. Съществува както печалба от текущата година така и не разпределена печалба от минали години.

Б. Привлечен капитал – изразява участието на кредиторите във формиране на част от активите на предприятието най-общо привлеченият капитал е стойностен израз на онези активи които а придобити срещу възникнало задължение, в състава на привлечения капитал се включват:

- Дългосрочни пасиви – стойностен израз на привлечени ресурси от трети лица за повече от 1год.

a) Задължения към свързани предприятия

б) Задължения към финансови предприятия в това число и банки

в) Задължения по търговски заеми

г) Отсрочени данъци

д) Задължения по облигационни заеми

- Краткосрочни пасиви – стойностен израз на привлечени ресурси от трети лица за период по-малък от 1год.

a) Задължения към свързани предприятия

б) Задължения към финансови предприятия в това число и банки

в) Задължения по търговски заеми

г) Задължения към доставчици и клиенти

д) Задължения към персонала

е) Задължения за осигурителни вноски и данъци

- Финансирания – стойност на безвъзмездно получени активи от държавата общината трети лица под формата на дарения, субсидии и дотации за придобиване на дълготрайни активи или активи за осъществяване на текущата дейност. Финансираният са строго целеви и ако не се използват по предназначение стават възвръщаеми тоест трансформират се в задължение.

В. Приходи – формират се в резултат на продажба на продукция стоки услуги.
Стопанските операции като обект на отчитане


  1. Обща характеристика – стопанските операции са производен обект на

отчитане,обуславят динамиката на имущественото състояние и в своята съвкупност характеризират стопанската дейност осъществявана в предприятието .

Стопанска операция е всяко конкретно изменение на основните обекти / активите и пасивите / на счетоводството.

Стопански процес е съвкупността от взаимно свързани и последователно протичащи стопански операции, всеки стопански процес съдържа най-малко две стопански операции, информация за стопанските процеси счетоводството осигурява чрез отразяване на всяка една стопанска операция включена в процеса.

  1. Класификация на стопанската операция – стопанските операции могат да

се класифицират по различни признаци, но за организацията на счетоводството от особено значение е тяхното групиране в зависимост от измененията които предизвикват в активите и пасивите в предприятието.Преценено от тази гледна точка голямото им разнообразие се свежда до 4-ри вида стопански операции

  • Стопански операции от 1-ви вид – това са стопански операции които засягат само активите на предприятието те предизвикват намаление на един или няколко актива срещу равностойно увеличение на един или няколко други актива.


Други реферати:
Основи на управлението-Джак Уелч
Основни групи показатели за финансов анализ, показатели за ликвидност
Основни мерки, предприети от големите европейски държави в отговор на финансовата криза
Особености на валутния пазар в България
Особености на потребителските кредити


Изтегли рефератаОсобености на потребителските кредити - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия