Счетоводство

1.С. като i с-ма – свързана е с наблюдение,регистриране, оценяване , обработване, анализиране и предаване на i на заинтересовани потребители. Функц. Структура - свързана със с задачите по събиране,документиране на i; предметна – свързана с обектите на отчитане;субектна – са счет. дейности в дадено предприятие. С това с. може да се характеризира като част от ик. наука.

Основни обекти на отчитане – стоп. Операции – те са явления и факти на стоп. живот, които оказват влияние върху имущественото състояние на предприятието. Счет. наука дефинира и счет. метод – система от способи, които осигуряват единно, непрекъснато, взаимносвързано и обективно отчитане на счет. обекти. С. като i с-ма се състои от няколко Е:

- чов. ресурси – характеризират се с определена численост, квалификационен състав, социална и възрастова структура.

- Методологически инструментариум –с-ма техники и способи, които водят до постигане на целите на системата.

- носители на i – първични документи (съдържат i за съответните факти и явления, регистрирани за първи път); вторични документи (обобщена, хронологично систематиз. i и фин. отчети, съдържаща резултатна i).

Характеристики на с.i процес- Отчетният п-с протича през ≠ етапи, които в крайна сметка определят технологията на отчитане на всичките характерни и специф.задачи за изпълнение и прилагане на ≠ способи на с.метод. І стадии от отчетният п-с е първичното отчитане- включва регистриране на данни и за конкретни стоп. операции (движение на матер. приходи...). Регистрирането се извършва в/у определ. първичен документ. ІІ стадии- хронол. и системат. отчитане на с. i; хрон. отчитане отразява протеклата СО по време на възникването, а чрес системат. отчитане се извършва групиране на i за извършените СО, какно и за протеклите изменения по еднороден признак. ІІІ етап- получаване на счет i, която се изразява просредством обобщаващи показатели, носители на резултатната i са фин. отчети. I е ограничена, предназначена за външните потребители.


4. Предмет на с. - С. се осъществява в рамките на конкр. обособена стоп единица. По смисъла на Зсч. Предприятия са: търговци, юл, които не са търговци, бюджетните предприятия, несанкционираните дружества. Предприятията осъществяват ≠ по х-р, съдаржание и предназначение дейности. Отсч гледна точко при ≠ предприятия съществуват общи, сходни Е, всяко предприятие за да върши своята дейност трябва да използва конкр. стоп р-си или ср-ва, които в сч се наричат А. Р-сите, които се използват в предприятието имат конкр. източник, които в сч се нар.П. Могат да бъдат частни държавни, частни, общински, да са заеми от фин. институции и под ф-ма на ≠ задължения към достав., бюджет и нт. В предприятията непрекъснато протичат ≠ операц. и п-си, за да се осъществява дейноста за която е създадено самото предприятие. При това настръпват ≠ изменения в А и П, получавят се приходи, извършват разходи...


Други реферати:
Счетоводен баланс
Пищови по икономически контрол
Приложение на счетоводната отчетност у нас на настоящия етап
Отчитане на собствения капитал
Оценки на активите и пасивите в баланса


Изтегли рефератаОценки на активите и пасивите в баланса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия