Счетоводство-лекцииТеория на счетоводството


Отпадат 3, 11, 15, 24, 25


71.Специфика на предмета на счетоводствотоВсяко научно знание / вкл.счет./ има свои предмет това е кръгът от проблеми които счет. изследва обработва и създава за тях знания.Необходимостта от познаване на предмета се изразява в следното:

А – да се ограничи счет. като научно знание от другите икон.знания

Б – да се ограничат обектите на счет. отчитане един от друг с извеждане на знания за техните присъщи качества

В – да се подберат присъщите методи на счетовод. като теория с помощта на които се създават счет. знания.Всеобщия метод е диалектическия метод.Наред с този метод се използва и системата от логически методи а именно: анализ и синтез, сравнителен или комперативен, моделиране, историческия подход / приемственост и преходност / , индукция и дедукция.

Г – да се подберат присъщите методи с помощта на които се осъществява счет като практическа дейност: балансовия метод и метод двойно записване по сметки.

Наред с тях счет практика използва и система от технически инструментариум и изчислителни процедури каквито са: документирането, инвентаризирането, счет баланс, счет сметки, оценката, калкулацията и сводката на отчетните данни.В счет литература те се описват като способи на счетоводството.Те обаче не са методи на счет практика защото се регламентират нормативно и се променят във времето.Що се отнася до балансовия метод и метода двойно записване на сметките, те имат за обективна основа – Закона за двойствеността.Съществуват независимо от това дали човек иска да ги използва или не, и не се регламентират нормативно.

В счет литература има различни определения за предмета на счетоводство.Общотто във всички тях е че предмета на счетов са имуществото на предпр в парична форма и неговото използване в дейността му от което произтичат съотв стоп процеси и операции.Има автори които сочат 3 съставка на предмета на С и тя е така наречената условни стоп. правни отношения.Те обаче като такива намират счет израз само тогава когато от условни станат реални / действ / което е характерно въобще за имуществото на П.


Имуществото на предприятието като предмет на С отчитане има за присъщи следните характерни особености:

1 – то е материална основа на дейността на П

2 – то има конкретна форма на въплъщение / материално веществена форма, парична форма, вземания от трети лица, имущество във вид на направени разходи за незавършени процеси и продукти или незавършено производство./ Незавъшеното пр-во няма своя потребителна стойност а полуфабрикатите имат.Това е разликата между тях.

3 - разходи през тек период които се отнасят за бъдещ период от време / абонаменти, лихви, наеми и др /


Други реферати:
Втората световна война
Втората световна война
Втори кръстоносен поход
Възобновяване и укрепване на Българската Държава
Възраждане


Изтегли рефератаВъзраждане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия